Language of document :

Žaloba podaná 23. októbra 2007 - Behmer/Parlament

(vec F-124/07)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Joachim Behmer (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a E. Marchal, advokáti)

Žalovaný: Európsky parlament

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu Európskeho parlamentu týkajúce sa pridelenia žalobcovi dvoch bodov za zásluhy za rok 2005,

zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu nepovýšiť žalobcu do triedy AD 13 v rámci povyšovania za rok 2006,

zaviazať žalovaného na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobca, úradník Európskeho parlamentu zaradený do platovej triedy AD 12, namieta predovšetkým protiprávnosť rozhodnutí menovacieho orgánu jednak prideliť mu dva body za zásluhy za rok 2005 a jednak nepovýšiť ho do platovej triedy AD 13 v rámci povyšovania za rok 2006.

Žalobca uvádza zjavne nesprávne posúdenie, porušenie povinnosti odôvodnenia, porušenie bodu I.6 vykonávacích opatrení týkajúcich sa prideľovania bodov za zásluhy a povyšovania, ako aj porušenie všeobecných zásad služobného postupu a rovnosti zaobchádzania.

Osobitne uvádza porušenie článku 45 a článku 110 ods. 1 Služobného poriadku úradníkov Európskych Spoločenstiev, námietku nezákonnosti a porušenie zásady legitímnej dôvery.

Napokon žalobca tvrdí, že bol diskriminovaný z dôvodu jeho aktivít týkajúcich sa zastupovania zamestnancov a že tak došlo k porušeniu článku 1d, článku 24b služobného poriadku, článku 1 šiesteho odseku prílohy II služobného poriadku, ako aj článku 17 rámcovej zmluvy medzi Európskym parlamentom a odborovými a profesijnými organizáciami zamestnancov inštitúcie z 12. júla 1990.

____________