Language of document : ECLI:EU:F:2008:113

PERSONALERETTENS DOM
(Tredje Afdeling)

11. september 2008

Sag F-127/07

Juana Maria Coto Moreno

mod

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

»Personalesag – tjenestemænd – almindelig udvælgelsesprøve – manglende opførelse på reservelisten – bedømmelse af de skriftlige og mundtlige prøver«

Angående: Søgsmål anlagt i henhold til artikel 236 EF og 152 EA, hvorved Juana Maria Coto Moreno i det væsentlige har nedlagt påstand om annullation af afgørelsen truffet af udvælgelseskomitéen for udvælgelsesprøve EPSO/AD/28/05 af 12. februar 2007 om ikke at lade hendes navn opføre på reservelisten, om, at det fastslås, at de kompetente myndigheder skal opføre hendes navn på reservelisten, og om at Kommissionen tilpligtes at betale erstatning med tillæg af renter for den økonomiske, erhvervsmæssige og ikke-økonomiske skade, som hun angiveligt har lidt.

Udfald: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber frifindes. Hver part bærer sine egne omkostninger.

Sammendrag

1.      Tjenestemænd – udvælgelsesprøve – bedømmelse af ansøgernes egnethed

(Tjenestemandsvedtægten, bilag III, art. 5)

2.      Tjenestemænd – udvælgelsesprøve – udvælgelseskomité – hensyntagen til fortrolighedspligten

(Tjenestemandsvedtægten, bilag III, art. 6)

1.      De vurderinger, som en udvælgelseskomité foretager, når den bedømmer ansøgernes kundskaber og evner, er unddraget Fællesskabets retsinstansers kontrol. Det forholder sig anderledes med hensyn til spørgsmålet om, hvorvidt der er overensstemmelse mellem karakteren og udvælgelseskomitéens bogstavelige bedømmelse. Denne overensstemmelse, der skal sikre ligebehandlingen af ansøgerne, er nemlig en af de bestemmelser, der regulerer udvælgelseskomitéens arbejde, og hvis overholdelse Fællesskabets retsinstanser skal efterprøve. Fællesskabets retsinstanser kan desuden gøre overensstemmelsen mellem karakteren og den bogstavelige bedømmelse til genstand for en kontrol, der er uafhængig af den kontrol af udvælgelseskomitéens vurdering af ansøgernes præstationer, som Fællesskabets retsinstanser anser sig for at være afskåret fra at udøve, såfremt kontrollen med overensstemmelsen alene består i at efterprøve, om der foreligger en åbenbar uoverensstemmelse. Dette er årsagen til, at det tilkommer Fællesskabets retsinstanser at undersøge, om udvælgelseskomitéen, henset til den bogstavelige bedømmelse afgivet på bedømmelsesformularen for en prøve, ikke har anlagt et åbenbart urigtigt skøn ved karaktergivningen af denne prøve.

Den omstændighed, at en ansøger opnåede den laveste karakter, der gav ansøgeren adgang til den mundtlige prøve, selv om ansøgerens skriftlige besvarelser generelt blev anset for at være mere end tilfredsstillende, er ikke udtryk for en åbenbar uoverensstemmelse mellem karakteren og den bogstavelige bedømmelse. Det kan følgelig ikke af sammenligningen mellem den tildelte karakter for den pågældendes prøve og udvælgelseskomitéens bogstavelige bedømmelse af denne prøve udledes, at der foreligger et åbenbart urigtigt skøn.

(jf. præmis 33, 34 og 38)

2.      Begrundelsespligten med hensyn til en afgørelse truffet af en udvælgelseskomité skal for det første forenes med den fortrolige karakter af udvælgelseskomitéens arbejde. Dette princip er således til hinder for, dels at der videregives oplysninger om de enkelte komitémedlemmers stillingtagen, dels at der afsløres forhold, der angår en vurdering af de enkelte ansøgere eller af disse indbyrdes. For det andet må begrundelsespligten ikke i uforholdsmæssig grad belaste udvælgelseskomitéens og personaleafdelingens arbejde. Dette er årsagen til, at en meddelelse om de for de forskellige prøver opnåede karakterer er en tilstrækkelig begrundelse af komitéens afgørelser ved udvælgelsesprøver med mange ansøgere.

(jf. præmis 55-57)

Henvisning til:

Domstolen, 28. februar 1980, sag 89/79, Bonu mod Rådet, Sml. s. 553, præmis 6; 4. juli 1996, sag C-254/95 P, Parlamentet mod Innamorati, Sml. I, s. 3423, præmis 24 og 31; 28. februar 2008, sag C-17/07 P, Neirinck mod Kommissionen, endnu ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 58.