Language of document : ECLI:EU:F:2009:30

HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE

(Camera a doua)

2 aprilie 2009

Cauza F‑128/07

Andreas Menidiatis

împotriva

Comisiei Comunităților Europene

„Funcție publică – Funcționari – Recrutare – Alegerea procedurii – Șef de reprezentanță – Post vacant – Detașare în interesul serviciului – Necompetență – Domeniul de aplicare al procedurii de detașare”

Obiectul: Acțiune formulată în temeiul articolelor 236 CE și 152 EA, prin care domnul Menidiatis solicită anularea deciziei Comisiei din 21 decembrie 2006 prin care se respinge candidatura sa la postul vacant de șef al Reprezentanței Comisiei la Atena (Grecia) și prin care este numit în acest post domnul P.

Decizia: Anulează decizia Comisiei din 21 decembrie 2006 prin care se respinge candidatura reclamantului la postul vacant de șef al Reprezentanței Comisiei la Atena (Grecia) și prin care este numit în acest post domnul P. Obligă Comisia la plata tuturor cheltuielilor de judecată.

Sumarul hotărârii

1.      Funcționari – Detașare în interesul serviciului

[Statutul funcționarilor, art. 37 primul paragraf litera (a) a doua liniuță]

2.      Funcționari – Acțiune – Interesul de a exercita acțiunea – Acțiune îndreptată împotriva respingerii unei candidaturi la un post de șef de reprezentanță a Comisiei – Candidatură respinsă în etapa de preselecție – Admisibilitate

1.      „Caracterul politic și sensibil” al atribuțiilor exercitate de șefii de reprezentanță a Comisiei nu poate, în sine, să justifice recurgerea la detașarea unui funcționar. O astfel de interpretare a articolului 37 primul paragraf litera (a) a doua liniuță din statut ar permite detașarea pe lângă comisarii respectivi a tuturor funcționarilor care exercită în cadrul instituției funcții „politice și sensibile” care revin în mod normal personalului cu funcții de conducere de nivel superior și ar aduce astfel atingere structurii înseși a funcției publice europene, astfel cum a fost stabilită la articolul 35 din statut, repunând în discuție, printre altele, claritatea raporturilor ierarhice.

Pe de altă parte, o detașare în interesul serviciului „pe lângă o persoană care îndeplinește un mandat prevăzut de tratate” presupune existența unei relații de încredere intuitu personae între aceasta din urmă și funcționarul detașat, relație care implică posibilitatea de a stabili în permanență raporturi directe și strânse între persoanele interesate, în funcție de metodele de lucru proprii comisarului vizat și de cele ale întregului său cabinet. Împrejurările că unele rapoarte întocmite de un șef de reprezentanță sunt adresate direct comisarului responsabil, că există contacte telefonice, schimburi de mesaje electronice sau reuniuni între șeful de reprezentanță și comisar sau membrii cabinetului său ori că aceste schimburi au un conținut confidențial nu permit, prin ele însele, să se demonstreze caracterul intuitu personae al raportului de muncă dintre comisarul respectiv și șeful de reprezentanță.

Posibilitatea de a aplica articolul 37 primul paragraf litera (a) a doua liniuță din statut depinde numai de condițiile prevăzute în această dispoziție, însă în niciun fel de consecințele administrative care ar rezulta din aplicarea sa. Orice altă interpretare ar echivala cu a permite utilizarea articolului 37 din statut într‑un alt scop decât cel pentru care a fost prevăzut și, prin urmare, cu a legitima o schimbare a destinației procedurii.

(a se vedea punctele 70, 73, 75 și 77)

2.      Împrejurarea că o candidatură a unui reclamant la un post de șef de reprezentanță a Comisiei a fost respinsă în etapa preselecției nu îl lipsește pe acesta de interesul de a contesta legalitatea procedurii de recrutare care a urmat, întrucât aprecierea comitetelor de preselecție nu putea anticipa aprecierea finală a autorității împuternicite să facă numiri. În plus, un astfel de reclamant își păstrează interesul de a acționa pentru ca ilegalitatea în cauză să nu se repete în cadrul unei proceduri similare de selecție.

(a se vedea punctul 81)

Trimitere la:

Curte: 7 iunie 2007, Wunenburger/Comisia, C‑362/05 P, Rep., p. I‑4333, punctul 50

Tribunalul de Primă Instanță: 5 iulie 2005, Wunenburger/Comisia, T‑370/03, RecFP, p. I‑A‑189 și II‑853, punctul 20