Language of document :

Жалба, подадена на 18 януари 2021 г. от Dermavita Co. Ltd срещу решението, постановено от Общия съд (трети състав) на 18 ноември 2020 г. по дело T-643/19, Dermavita/EUIPO — Allergan Holdings France (JUVEDERM ULTRA)

(Дело C-26/21 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Dermavita Co. Ltd (представител: Д. Тодоров, адвокат)

Друга страна в производството: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), Allergan Holdings France SAS

С определение от 4 май 2021 г. Съдът (състав по допускането на обжалване) не допуска обжалване по делото и осъжда Dermavita Co. Ltd да понесе направените от него съдебни разноски.

____________