Language of document :

Иск, предявен на/Жалба, подадена на 5 март 2018 г. — Braesch и др./Комисия

(Дело T-161/18)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподатели: Anthony Braesch (Люксембург, Люксембург), Trinity Investments DAC (Дъблин, Ирландия), Bybrook Capital Master Fund LP (Гранд Кайман, Кайманови острови), Bybrook Capital Hazelton Master Fund LP (Гранд Кайман), Bybrook Capital Badminton Fund LP (Гранд Кайман) (представители: M. Siragusa, A. Champsaur, G. Faella, и L. Prosperetti, lawyers)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателите

Жалбоподателите искат от Общия съд:

да отмени Решение C(2017) 4690 окончателен на Комисията от 4 юли 2017 г.1 по преписка SA.47677 (2017/N);

при условията на евентуалност, да отмени посоченото решение в частта му, която се отнася до третирането на инструментите FRESH2 ;

да осъди Комисията да заплати съдебните и другите разноски, направени в това отношение от жалбоподателите;

да постанови предприемането на всякакви други мерки, които Общият съд счете за подходящи, включително процесуално-организационни действия по членове 89(3) и/или събиране на доказателства съгласно член 91, параграф 1, буква б) от Процедурния правилник на Общия съд.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателите излагат пет основания.

С първото основание се твърди, че Комисията неправомерно одобрила мерки за поделяне на тежестта в рамките на предпазната рекапитализация в нарушение на членове 18 и 21 от Регламент (ЕС) № 806/2014 (липса на мотиви)3 .

С второто основание се твърди, че Комисията неправомерно изискала прекратяването на договорите FRESH (явна грешка при прилагане на правото и при преценката на фактите, тъй като започнала анализа от Съобщението относно банките4 ; нарушение на принципите на защита на обоснованите правни очаквания и на равното третиране; липса на мотиви).

Третото основание е изведено от твърдението, че обжалваното решение третирало дисриминационно държателите на FRESH (нарушение на правото на равно третиране, гарантирано по силата на членове 20 и 21 от Хартата на основните права на Европейския съюз (наричана по-нататък „Хартата“) и на член 14 и на Протокол № 12 от Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи (наричана по-нататък „ЕКПЧ“); явна грешка в преценката, липса на мотиви).

С четвъртото основание се твърди, че обжалваното решение нарушавало правата на собственост на държателите на FRESH (нарушение на правото на собственост, закриляно съгласно член 17 от Хартата и член 1 от Протокол № 1 към ЕКПЧ; липса на мотиви).

Петото основание е изведено от твърдението, че Комисията не открила официална процедура по разследване, независимо от факта че са налице сериозни съмнения относно съвместимостта на мерките с правото на ЕС (нарушение на член 108, параграф 2 ДФЕС и нарушение на член 4, параграфи 3 и 4 от Регламент 2015/1589 на Съвета5 ; от явна грешка в преценката; липса на мотиви).

____________

1 ОВ C 40, 2018 г., стр. 7.

2 Floating Rate Equity-linked Subordinated Hybrid (субординирани хибридни инструменти, свързани с дялови участия с променлив курс) (вид облигации).

3 Регламент (ЕС) № 806/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2014 година за установяването на еднообразни правила и еднообразна процедура за преструктурирането на кредитни институции и някои инвестиционни посредници в рамките на Единния механизъм за преструктуриране и Единния фонд за преструктуриране и за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 (ОВ L 225, 2014 г., стр. 1).

4 Съобщение на Комисията относно прилагането, считано от 1 август 2013 г., на правилата за държавните помощи към мерките за подкрепа на банки в контекста на финансовата криза („Съобщение относно банковия сектор“) (ОВ C 2013, 216 г., стр. 1).

5 Регламент (ЕС) 2015/1589 на Съвета от 13 юли 2015 година за установяване на подробни правила за прилагането на член 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ОВ L 248, 2015 г., стр. 9 и поправка в OB L 186, 19.7.2017 г., стр. 17).