Language of document : ECLI:EU:T:2021:102

Byla T161/18

Anthony Braesch ir kt.

prieš

Europos Komisiją

 2021 m. vasario 24 d. Bendrojo Teismo (trečioji išplėstinė kolegija) sprendimas

„Ieškinys dėl panaikinimo – Valstybės pagalba – Banca Monte dei Paschi di Siena prevencinio restruktūrizavimo pagalba – Pirminio patikrinimo etapas – Sprendimas pripažinti pagalbą suderinama su vidaus rinka – Nepriimtinumu grindžiamas prieštaravimas – Suinteresuotojo asmens statusas – Suinteresuotumas pareikšti ieškinį – Teisė pareikšti ieškinį – Priimtinumas“

1.      Valstybių teikiama pagalba – Komisijos tyrimas – Administracinė procedūra – Suinteresuotoji šalis pagal SESV 108 straipsnio 2 dalį – Sąvoka – Obligacijų, susijusių su esminiais ekonominiais nuostoliais dėl pagalbos priemonių, turėtojai – Įtraukimas – Sąlyga

(SESV 108 straipsnio 2 dalis; Tarybos reglamento 2015/1589 1 straipsnio h punktas)

(žr. 35–41 punktus)

2.      Ieškinys dėl panaikinimo – Fiziniai ar juridiniai asmenys – Suinteresuotumas kreiptis į teismą – Atsiradusio ir egzistuojančio suinteresuotumo būtinybė – Vertinimas ieškinio pareiškimo momentu – Ieškinys, dėl kurio ieškovas gali gauti naudos – Įrodinėjimo pareiga

(SESV 107 straipsnio 3 dalies b punktas, 108 straipsnio 2 dalis ir 263 straipsnio ketvirta pastraipa; Tarybos reglamento 2015/1589 1 straipsnio h punktas)

(žr. 45, 46, 51 punktus)

3.      Ieškinys dėl panaikinimo – Fiziniai ar juridiniai asmenys – Suinteresuotumas kreiptis į teismą – Ginčijamo teisės akto panaikinimas, galintis suteikti naudos ieškovui pateikus ieškinį nacionaliniuose teismuose – Priimtinumas – Galimybė Sąjungos teismui vertinti nacionaliniam teismui pateikto ieškinio pagrįstumo tikimybę – Netaikymas

(SESV 263 straipsnio 4 ir 3 dalys)

(žr. 47, 48, 52, 53 punktus)

4.      Ieškinys dėl panaikinimo – Fiziniai ar juridiniai asmenys – Tiesiogiai ir konkrečiai su jais susiję aktai – Komisijos sprendimas, kuriuo konstatuojamas valstybės pagalbos suderinamumas su vidaus rinka nepradėjus oficialios tyrimo procedūros – Suinteresuotųjų asmenų ieškinys pagal SESV 108 straipsnio 2 dalį – Ieškinys, kuriuo siekiama išsaugoti suinteresuotųjų šalių procesines teises – Priimtinumas – Pagrindai, kuriais galima remtis

(SESV 108 straipsnio 2 ir 3 dalys ir 263 straipsnio ketvirta pastraipa; Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 806/2014; Tarybos reglamento 2015/1589 1 straipsnio h punktas, 4 straipsnio 3 ir 4 dalys ir 6 straipsnio 1 dalis; Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/59)

(žr. 59–64 punktus)

Santrauka

2008 m. balandžio mėn. Banca Monte dei Paschi di Siena (toliau – BMPS) padidino savo kapitalą 950 mln. EUR; visas šias akcijas įsigijo J. P. Morgan Securities Ltd (toliau – JPM) pagal tarp šių bendrovių sudarytas sutartis (toliau – FRESH sutartys). Šiam sandoriui finansuoti reikalingų lėšų JPM gavo iš Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Liuksemburgas) SA (toliau – MUFJ), kuri šiuo tikslu išleido FRESH obligacijų už milijardo eurų sumą. Šių obligacijų turėtojai gauna mokėjimus kuponų forma; juos jiems perduoda MUFJ jiems.

2016 m. pabaigoje BMPS pateikė prašymą suteikti išimtinę viešąją finansinę paramą kaip prevencinį rekapitalizavimą pagal Italijos teisės aktus. Atsižvelgdamos į šį prašymą Italijos valdžios institucijos pranešė Europos Komisijai apie 5,4 mlrd. EUR BMPS rekapitalizavimo pagalbą. Ši pagalba turėjo būti pridėta prie individualios 15 mlrd. EUR finansinės pagalbos BMPS, kurią Komisija laikinai patvirtino 2016 m. gruodžio 29 d. sprendimu.

2017 m. liepos 4 d. sprendimu, priimtu pasibaigus preliminaraus tyrimo etapui, Komisija patvirtino ir 15 mlrd. EUR finansinę pagalbą BMPS, ir 5,4 mlrd. EUR prevencinio rekapitalizavimo pagalbą (toliau – sprendimas nepateikti prieštaravimų). Šios pagalbos priemonės kartu su restruktūrizavimo planu ir Italijos valdžios institucijų įsipareigojimais buvo laikomos su vidaus rinka suderinama valstybės pagalba(1) dėl finansinio stabilumo priežasčių.

Manydami, kad FRESH sutartys buvo panaikintos dėl restruktūrizavimo plano, pridėto prie pagalbos priemonių, ir kad dėl šio panaikinimo patyrė esminių ekonominių nuostolių, FRESH obligacijų turėtojai (toliau – ieškovai) pareiškė ieškinį dėl Komisijos sprendimo nepateikti prieštaravimų panaikinimo. Komisija pateikė nepriimtinumu grindžiamą prieštaravimą, motyvuodama tuo, kad ieškovai neturi nei suinteresuotumo pareikšti ieškinį, nei teisės pareikšti ieškinį, kaip tai suprantama pagal SESV 263 straipsnį.

Bendrasis Teismas (trečioji išplėstinė kolegija) atmetė Komisijos prieštaravimą dėl priimtinumo. Sprendime Bendrajam Teismui šiomis precedento neturinčiomis faktinėmis aplinkybėmis teko taikyti jurisprudenciją, kurioje nustatytos ieškinio priimtinumo sąlygos, kai suinteresuotosios šalys pareiškia ieškinį dėl Komisijos sprendimo nepateikti prieštaravimų dėl pagalbos, apie kurią pranešta, panaikinimo.

Bendrojo Teismo vertinimas

Atsižvelgdamas į tai, kad ieškinys dėl panaikinimo pareikštas dėl Komisijos sprendimo nepateikti prieštaravimų, kaip tai suprantama pagal Reglamento, nustatančio išsamias SESV 108 straipsnio taikymo taisykles(2), 4 straipsnio 3 dalį, Bendrasis Teismas visų pirma pažymėjo, kad tiek ieškovių suinteresuotumas pareikšti ieškinį, tiek jų teisė pareikšti ieškinį dėl šio sprendimo panaikinimo priklauso nuo jų pripažinimo „suinteresuotosiomis šalimis“, galinčiomis dalyvauti formalioje valstybės pagalbos tyrimo procedūroje.

Reglamente, nustatančiame išsamias SESV 108 straipsnio taikymo taisykles,(3) „suinteresuotoji šalis“ („suinteresuotos šalies“, kaip tai suprantama pagal SESV 108 straipsnio 2 dalį, sinonimas) apibrėžiama kaip bet kuris asmuo, įmonė arba įmonių asociacija, kurios interesams gali turėti įtakos pagalbos skyrimas. Ši sąvoka jurisprudencijoje aiškinama plačiai, tad ji gali apimti visus asmenis, galinčius įrodyti, kad valstybės pagalbos suteikimas gali daryti konkretų poveikį jo padėčiai.

Šiuo aspektu Bendrasis Teismas mano, jog ieškovai teisės požiūriu pakankamai įrodė, kad nagrinėjamų pagalbos priemonių suteikimas, taigi, ir sprendimo nepateikti prieštaravimų priėmimas, gali daryti konkretų poveikį jų padėčiai, todėl jos turi būti laikomos „suinteresuotosiomis šalimis“. Šiuo klausimu Bendrasis Teismas pabrėžė, kad Italijos valdžios institucijų įsipareigojimai dėl restruktūrizavimo plano, dėl kurio, ieškovų teigimu, FRESH obligacijų turėtojai patyrė didelių ekonominių nuostolių, yra pagalbos priemonių, apie kurias pranešta, sudedamoji dalis, todėl sprendimas nepateikti prieštaravimų bendrai susijęs su šiomis priemonėmis ir įsipareigojimais. Atsižvelgiant į tai, kad ginčijamu sprendimu leista įgyvendinti minėtas pagalbos priemones, taip padarant įsipareigojimus privalomus, visi šie elementai neišvengiamai paveikė ieškovų padėtį ir jie gali ginti savo interesus, tik prašydami panaikinti visą šį sprendimą.

Toliau Bendrasis Teismas analizavo ieškovų suinteresuotumą pareikšti ieškinį ir teisę pareikšti ieškinį dėl sprendimo nepateikti prieštaravimų.

Pirma, Bendrasis Teismas tvirtino, kad ieškovės, kaip suinteresuotosios šalys, yra suinteresuotos pareikšti ieškinį dėl sprendimo nepateikti prieštaravimų, kurio turinys glaudžiai susijęs su Italijos valdžios institucijų įsipareigojimais dėl BMPS restruktūrizavimo plano, panaikinimo. Iš tiesų jo panaikinimas gali suteikti jiems naudos, nes dėl jo būtų pradėta formali tyrimo procedūra, per kurią ieškovai turėtų galimybę pateikti pastabas ir taip daryti įtaką Komisijos vertinimui dėl pagalbos priemonių, apie kurias pranešta, suderinamumo su vidaus rinka. Be to, sprendimo nepateikti prieštaravimų panaikinimas galėtų turėti įtakos ieškinio dėl sprendimo nutraukti FRESH sutartis, kurį ieškovės pareiškė Liuksemburgo teismuose, nagrinėjimo rezultatui.

Antra, Bendrasis Teismas mano, kad ieškovės taip pat turi teisę pareikšti ieškinį dėl sprendimo nepateikti prieštaravimų panaikinimo tiek, kiek jame nagrinėjamos pagalbos priemonės pripažįstamos suderinamomis su vidaus rinka, nepradėjus formalios tyrimo procedūros. Šiuo klausimu Bendrasis Teismas pažymi, kad toks sprendimas yra tiesiogiai ir konkrečiai susijęs su kiekviena suinteresuotąja šalimi, kaip tai suprantama pagal reglamentą, kuriuo nustatomos išsamios SESV 108 straipsnio taikymo taisyklės(4). Iš tiesų asmenys, kurie turi SESV 108 straipsnio 2 dalyje ir tame reglamente(5) numatytas procedūrines garantijas, gali jomis pasinaudoti tik tuomet, kai turi galimybę Sąjungos teisme ginčyti sprendimą nepateikti prieštaravimų. Todėl užtenka konkretaus suinteresuotųjų šalių, kaip tai suprantama pagal reglamentą, kuriuo nustatomos išsamios SESV 108 straipsnio taikymo taisyklės, statuso, susijusio su konkrečiu ieškinio dalyku, kad ieškovus, kurie ginčija sprendimą nepateikti prieštaravimų, būtų galima individualizuoti pagal SESV 263 straipsnio ketvirtą pastraipą. Taigi ieškovai turi teisę pareikšti ieškinį.


1      Pagal SESV 107 straipsnio 3 dalies b punktą, susijusį su pagalba, skirta dideliems valstybės narės ekonomikos sutrikimams atitaisyti.


2      2015 m. liepos 13 d. Tarybos reglamentas (ES) 2015/1589, nustatantis išsamias Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 108 straipsnio taikymo taisykles (OL L 248, 2015, p. 9; klaidų ištaisymas OL L 186, 2017 7 19, p. 17). Minėto reglamento 4 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad jeigu po pirminio patikrinimo Komisijai nekyla jokių abejonių dėl pranešime nurodytos priemonės suderinamumo su vidaus rinka, tiek, kiek minėtoji priemonė priskiriama prie SESV 107 straipsnio 1 dalies taikymo srities, ji nusprendžia, kad ta priemonė yra suderinama su vidaus rinka. Šis sprendimas pavadintas „sprendimu nepateikti prieštaravimų“.


3      Reglamento, nustatančio išsamias SESV 108 straipsnio taikymo taisykles, 1 straipsnio h punktas.


4      Reglamento, nustatančio išsamias SESV 108 straipsnio taikymo taisykles, 1 straipsnio h punktas.


5      Reglamento, nustatančio išsamias SESV 108 straipsnio taikymo taisykles, 6 straipsnio 1 dalis.