Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Conseil d’État (Francúzsko) 1. marca 2022 – Association Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE) a i./Ministre de l’Intérieur

(vec C-143/22)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Conseil d’État

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: Association Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE), Association nationale d՚assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFE), Association de recherche, de communication et d’action pour l’accès aux traitements (ARCAT), Comité inter-mouvements auprès des évacués (CIMADE), Fédération des associations de solidarité avec tou-te-s les immigré-e-s (FASTI), Groupe d'information et de soutien des immigré.e.s (GISTI), Ligue des droits de l՚homme (LDH), Le paria, Syndicat des avocats de France (SAF), SOS – Hépatites Fédération

Žalovaný: Ministre de l’Intérieur

Prejudiciálna otázka

Môže byť v prípade dočasného obnovenia kontroly vnútorných hraníc za podmienok stanovených v kapitole II hlavy III nariadenia (EÚ) 2016/3991 , cudzincovi prichádzajúcemu priamo z územia zmluvného štátu Schengenského dohovoru podpísaného 19. júna 1990 odopretý vstup na základe článku 14 tohto nariadenia pri kontrolách vykonávaných na príslušnej hranici, pričom sa neuplatní smernica 2008/115/ES2 ?

____________

1     Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/399 z 9. marca 2016, ktorým sa ustanovuje kódex Únie o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) (Ú. v. EÚ L 77, 2016, s. 1).

1     Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES zo 16. decembra 2008 o spoločných normách a postupoch členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území (Ú. v. EÚ L 348, 2008, s. 98).