Language of document :

Tožba, vložena 27. aprila 2020 – PNB Banka/ECB

(Zadeva T-230/20)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: PNB Banka AS (Riga, Latvija) (zastopnik: O. Behrends, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska centralna banka

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

za ničen razglasi sklep ECB z dne 17. februarja 2020 o odvzemu bančne licence AS PNB Banka;

toženi stranki naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja trinajst tožbenih razlogov.

Prvi tožbeni razlog: besedilo zadevnega sklepa vsebuje nepopolne in napačne postopkovne informacije.

Drugi tožbeni razlog: ECB je v zvezi z izpodbijanim sklepom nezakonito uporabila dvostopenjski postopek (ki vključuje predlog pristojnega nacionalnega organa), v skladu s členom 14(5), drugi pododstavek, Uredbe Sveta (EU) št. 1024/2013 1 in člena 83 Uredbe (EU) št. 468/20142 , kljub sklepu ECB o prerazvrstitvi z dne 1. marca 2019, s katero je ECB prevzela neposreden nadzor nad tožečo stranko.

Tretji tožbeni razlog: kršitev postopka pred pristojnim nacionalnim organom, in sicer Financial and Capital Market Commission (FCMC).

Četrti tožbeni razlog: zaradi postopkovne določbe člena 83(1) Uredbe (EU) št. 468/2014, naj bi bilo za ECB postopkovno nemogoče, da 17. februarja2020 sprejme osnutek sklepa o odvzemu licence z dnem 12. september 2019.

Peti tožbeni razlog: izpodbijani sklep je postal postopkovno in vsebinsko nezakonit zaradi de facto odvzema licence s strani ECB na podlagi predhodne ocene ,propada ali bo verjetno propadla‘ (v nadaljevanju: FOLTF) z dne 15. avgusta 2019.

Šesti tožbeni razlog: izpodbijani sklep je nezakonit, ker temelji na nezakonitem vmešavanju v pravice tožeče stranke do zastopanja, s katerim so mu v celoti odvzete postopkovne pravice.

Sedmi tožbeni razlog: izpodbijani sklep je nezakonit, ker temelji na nezadostni obrazložitvi.

Osmi tožbeni razlog: kršitev pravice tožeče stranke do zaslišanja.

Deveti tožbeni razlog: ECB je bilo preprečeno, da bi se oprla na latvijsko odločbo o insolventnosti z dne 12. septembra 2019, ker je bil ta sklep nezakonit in je temeljil izključno na napačni FOLTF oceni s strani ECB.

Deseti tožbeni razlog: ECB se je napačno opirala na nadaljnje razloge izpodbijanega sklepa, namreč zatrjevane kršitve omejitve velike izpostavljenosti in regulatornih kapitalskih zahtev, ki niso bile utemeljene in na katere se FCMC ni oprl v svojem osnutku sklepa.

Enajsti tožbeni razlog: izpodbijani sklep je vsebinsko nezakonit, ker je bila tožeča stranka pod izključnim nadzorom FCMC in s tem posredno tudi ECB od 12. septembra 2019.

Dvanajsti tožbeni razlog: izpodbijani sklep je nesorazmeren.

Trinajsti tožbeni razlog: izpodbijani sklep temelji na vseh pomanjkljuvostih ocene FOLFT.

____________

1 Uredba Sveta (EU) št. 1024/2013 z dne 15. oktobra 2013 o prenosu posebnih nalog, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij, na Evropsko centralno banko (UL L 287, 29.10.2013, str. 63).

2 Uredba (EU) št. 468/2014 Evropske centralne banke z dne 16. aprila 2014 o vzpostavitvi okvira za sodelovanje znotraj enotnega mehanizma nadzora med Evropsko centralno banko in pristojnimi nacionalnimi organi ter z imenovanimi nacionalnimi organi (UL L 141, 14.5.2014, str. 1).