Language of document :

Beslut meddelat av tribunalens ordförande den 8 februari 2021 – PNB Banka mot ECB

(Mål T-230/20 R)

(Interimistiskt förfarande – Ekonomisk och monetär politik – Tillsyn över kreditinstitut – Särskilda tillsynsuppgifter som tilldelats ECB – Beslut att återkalla tillståndet för ett kreditinstitut – Ansökan om uppskov med verkställigheten – Situation som ställer krav på skyndsamhet föreligger inte)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: PNB Banka AS (Riga, Lettland) (ombud: advokaten O. Behrends)

Svarande: Europeiska centralbanken (ombud: F. Bonnard, V. Hümpfner och C. Hernández Saseta)

Part som har intervenerat till stöd för svaranden: Republiken Lettland (ombud: K. Pommere, V. Soņeca och E. Bārdiņš)

Saken

Ansökan som ingetts med stöd av artiklarna 278 FEUF och 279 FEUF om uppskov med verkställigheten av det beslut som fattats av ECB den 17 februari 2020 om att återkalla sökandens tillstånd.

Avgörande

Ansökan om interimistiska åtgärder avslås.

Frågan om rättegångskostnader anstår.

____________