Language of document : ECLI:EU:T:2021:68

Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 8. februára 2021 –
PNB Banka/ECB

(vec T230/20 R)

„Konanie o nariadení predbežného opatrenia – Hospodárska a menová politika – Prudenciálny dohľad nad úverovými inštitúciami – Osobitné úlohy v oblasti dohľadu zverené ECB – Rozhodnutie o odňatí povolenia udeleného úverovej inštitúcii – Návrh na odklad výkonu – Neexistencia naliehavosti“

1.      Konanie o nariadení predbežného opatrenia – Odklad výkonu – Predbežné opatrenia – Podmienky nariadenia – Fumus boni iuris – Naliehavosť – Vážna a nenapraviteľná ujma – Kumulatívna povaha – Zváženie všetkých dotknutých záujmov – Poradie a spôsob preskúmania – Voľná úvaha sudcu rozhodujúceho o nariadení predbežných opatrení

(články 256 ods. 1, 278 a 279 ZFEÚ; Rokovací poriadok Všeobecného súdu, článok 156 ods. 3)

(pozri body 8 – 11)

2.      Konanie o nariadení predbežného opatrenia – Odklad výkonu – Predbežné opatrenia – Podmienky nariadenia – Naliehavosť – Vážna a nenapraviteľná ujma – Dôkazné bremeno – Rozhodnutie o odobratí povolenia úverovej inštitúcii – Neexistencia dôkazu o ujme – Neexistencia naliehavosti

(články 278 a 279 ZFEÚ; Rokovací poriadok Všeobecného súdu, článok 156 ods. 3)

(pozri body 14, 15, 27)

Predmet

Návrh podaný na základe článkov 278 a 279 ZFEÚ na odklad výkonu rozhodnutia ECB zo 17. februára 2020 o odňatí povolenia žalobkyni

Výrok

1.

Návrh na nariadenie predbežného opatrenia sa zamieta.

2.

O trovách konania sa rozhodne neskôr.