Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 8. decembrī iesniedza Varhoven administrativen sad (Bulgārija) – Veridos GmbH/Bulgārijas Republikas iekšlietu ministrs, Mühlbauer ID Services GmbH – S&T

(Lieta C-669/20)

Tiesvedības valoda – bulgāru

Iesniedzējtiesa

Varhoven administrativen sad

Pamatlietas puses

Kasācijas sūdzības iesniedzēja: Veridos GmbH

Atbildētāji kasācijas tiesvedībā: Bulgārijas Republikas iekšlietu ministrs, Mühlbauer ID Services GmbH – S&T

Prejudiciālie jautājumi

Vai Direktīvas 2014/24 1 56. pants, lasot to kopā ar tās 69. pantu, vai attiecīgi Direktīvas 2009/81 2 38. pants, lasot to kopā ar tās 49. pantu, ir jāinterpretē tādējādi, ka līgumslēdzējai iestādei situācijā, kad valsts likumā paredzētais kritērijs nepamatoti lēta piedāvājuma novērtēšanai ir objektīvi nepiemērojams un līgumslēdzēja iestāde nav izvēlējusies citu iepriekš paziņotu kritēriju, nav pienākuma pārbaudīt, vai ir konstatējams nepamatoti lēts piedāvājums?

Vai Direktīvas 2014/24 56. pants, lasot to kopā ar tās 69. pantu, vai attiecīgi Direktīvas 2009/81 38. pants, lasot to kopā ar tās 49. pantu, ir jāinterpretē tādējādi, ka līgumslēdzējai iestādei ir pienākums pārbaudīt, vai ir konstatējami nepamatoti lēti piedāvājumi, tikai tad, ja attiecībā uz kādu no piedāvājumiem pastāv aizdomas, vai arī līgumslēdzējai iestādei gluži pretēji ir pienākums vienmēr pārliecināties par saņemto piedāvājumu nopietnību, tai šajā ziņā sniedzot attiecīgu pamatojumu?

Vai līgumslēdzējai iestādei ir jāievēro šāda prasība, ja piešķiršanas procedūrā ir saņemti tikai divi piedāvājumi?

Vai Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 47. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka līgumslēdzējas iestādes vērtējums, vai nepastāv aizdomas par nepamatoti lētu piedāvājumu, vai attiecīgi tās pārliecība, ka attiecībā uz pirmajā vietā ierindoto iepirkuma dalībnieku ir konstatējams nopietns piedāvājums, var tikt pārbaudīti tiesā?

Ja uz iepriekšējo jautājumu tiek atbildēts apstiprinoši – vai Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 47. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka līgumslēdzējai iestādei, kas nav pārbaudījusi, vai ir konstatējams nepamatoti lēts piedāvājums, ir pienākums piešķiršanas procedūrā attaisnot un pamatot, kāpēc nepastāv aizdomas par nepamatoti lētu piedāvājumu, t.i., pirmajā vietā ierindotā piedāvājuma nopietnību?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/24/ES (2014. gada 26. februāris) par publisko iepirkumu un ar ko atceļ Direktīvu 2004/18/EK (OV 2014, L 94, 65. lpp.).

2 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/81/EK (2009. gada 13. jūlijs), ar kuru koordinē procedūras attiecībā uz to, kā līgumslēdzējas iestādes vai subjekti, kas darbojas drošības un aizsardzības jomā, piešķir noteiktu būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumu slēgšanas tiesības, un ar kuru groza Direktīvas 2004/17/EK un 2004/18/EK (OV 2009, L 216, 76. lpp.).