Language of document :

Жалба, подадена на 8 юни 2020 г. — Team Beverage/EUIPO – Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung (Team Beverage)

(Дело T-359/20)

Език на жалбата: немски

Страни

Жалбоподател: Team Beverage AG (Бремен, Германия) (представители: Rechtsanwälte O. Spieker, A. Schönfleisch, N. Willich и N. Achilles)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG (Бон, Германия)

Данни за производството пред EUIPO

Заявител на спорната марка: жалбоподателят

Спорна марка: словна марка на Европейския съюз „Team Beverage“ — заявка за регистрация № 17 665 704 

Производство пред EUIPO: производство по възражение

Обжалвано решение: решение на четвърти апелативен състав на EUIPO от 8 април 2020 г. по преписка R 2727/2019-4

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да отмени обжалваното решение,

да осъди EUIPO да заплати съдебните разноски.

Изложени основания

Нарушение на членове 18 и 47 от Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с член 10 от Делегиран регламент (ЕС) 2018/625 на Комисията,

Нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета.

____________