Language of document : ECLI:EU:C:2020:708

Yhdistetyt asiat C-807/18 ja C-39/19

Telenor Magyarország Zrt.

vastaan

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke

(Fővárosi Törvényszékin esittämät ennakkoratkaisupyynnöt)

 Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 15.9.2020

Ennakkoratkaisupyyntö – Sähköinen viestintä – Asetus (EU) 2015/2120 – 3 artikla – Avoin internetyhteys – 3 artiklan 1 kohta – Loppukäyttäjien oikeudet – Oikeus päästä sovelluksiin ja palveluihin ja käyttää niitä – Oikeus tarjota sovelluksia ja palveluja – 3 artiklan 2 kohta – Loppukäyttäjien oikeuksien käyttämistä rajoittavien sopimusten ja kaupallisten käytäntöjen kielto – Käsitteet ”sopimukset”, ”kaupalliset käytännöt”, ”loppukäyttäjät” ja ”kuluttajat” – Loppukäyttäjien oikeuksien käyttöön kohdistuvan rajoituksen olemassaolon arviointi – Yksityiskohtaiset menettelysäännöt – 3 artiklan 3 kohta – Velvollisuus kohdella tietoliikennettä yhdenvertaisesti ja syrjimättömästi – Mahdollisuus soveltaa kohtuullisia liikenteenhallintatoimenpiteitä – Liikenteen estämistä ja hidastamista koskevien toimenpiteiden kielto – Poikkeukset – Kaupalliset käytännöt, joissa tarjotaan palvelupaketteja, joita internetyhteyspalvelujen tarjoaja toteuttaa loppukäyttäjien kanssa tekemillään sopimuksilla ja joiden ehtojen mukaan loppukäyttäjät voivat ostaa tietyn datansiirtomäärän ja sen perusteella käyttää tiettyjä sovelluksia ja palveluja, joihin sovelletaan niin sanottua nollatariffia, ilman että tämä käyttö vähennetään ostetun datansiirron määrästä, ja sen jälkeen kun tämä datansiirtomäärä on käytetty, ne voivat edelleen käyttää näitä tiettyjä sovelluksia ja palveluja rajoituksetta mutta muihin sovelluksiin ja palveluihin sovelletaan liikenteen estämistä tai hidastamista koskevia toimenpiteitä

1.        Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen – Televiestintäala – Sähköiset viestintäverkot ja -palvelut – Avointa internetyhteyttä koskevat toimenpiteet – Asetus 2015/2120 – Loppukäyttäjien oikeudet – Näiden oikeuksien käyttämistä rajoittavien sopimusten ja kaupallisten menettelyjen kielto – Internet-yhteyspalvelujen tarjoaja, joka tarjoaa palvelupaketteja, joihin kuuluu etuoikeutettu pääsy tiettyihin sovelluksiin ja tiettyihin erityispalveluihin – Nollatariffin soveltaminen näihin sovelluksiin ja erityispalveluihin – Palveluntarjoajan soveltamia liikenteen estämistä tai hidastamista koskevia toimenpiteitä käytettäessä muita käytettävissä olevia sovelluksia ja palveluja ostetun datansiirtomäärän loppuun käyttämisen jälkeen ei voida hyväksyä

(Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2015/2120 3 artiklan 1 ja 2 kohta)

(ks. 27–46 ja 54 kohta sekä tuomiolauselma)

2.        Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen – Televiestintäala – Sähköiset viestintäverkot ja -palvelut – Avointa internetyhteyttä koskevat toimenpiteet – Asetus 2015/2120 – Internetyhteyspalvelujen tarjoajien velvollisuudet – Tietoliikenteen yhdenvertainen ja syrjimätön kohtelu – Internet-yhteyspalvelujen tarjoaja, joka tarjoaa palvelupaketteja, joihin kuuluu etuoikeutettu pääsy tiettyihin sovelluksiin ja tiettyihin erityispalveluihin – Nollatariffin soveltaminen näihin sovelluksiin ja erityispalveluihin – Palveluntarjoajan soveltamia liikenteen estämistä tai hidastamista koskevia toimenpiteitä käytettäessä muita käytettävissä olevia sovelluksia ja palveluja ostetun datansiirtomäärän loppuun käyttämisen jälkeen ei voida hyväksyä

(Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2015/2120 3 artiklan 3 kohta)

(ks. 47–54 kohta ja tuomiolauselma)

Tiivistelmä

Telenor-yhtiö, joka on sijoittautunut Unkariin, tarjoaa muun muassa internetyhteyspalveluja. Sen asiakkailleen tarjoamin palveluihin kuuluu kaksi palvelupakettia, joiden erityispiirteenä on etuoikeutettu pääsy (niin sanotulla nollatariffilla) tiettyihin palveluihin ja sovelluksiin, joista aiheutuvaa datansiirtoa ei lasketa asiakkaiden ostamien datansiirtomäärien kulutukseen. Ostetun datansiirtomäärän loppuun käyttämisen jälkeen asiakkaat voivat lisäksi jatkaa näiden tiettyjen sovellusten ja palvelujen käyttöä rajoituksetta, mutta muihin käytettävissä oleviin sovelluksiin ja palveluihin sovelletaan liikenteen estämistä tai hidastamista koskevia toimenpiteitä.

Unkarin viestintäviranomainen aloitti kaksi menettelyä, joiden tarkoituksena oli valvoa näiden kahden palvelupaketin yhteensopivuutta avointa internetyhteyttä koskevista toimenpiteistä annetun asetuksen 2015/2120(1) kanssa, ja teki tämän jälkeen kaksi päätöstä, joissa se katsoi, että nämä palvelupaketit eivät olleet kyseisen asetuksen 3 artiklan 3 kohdassa säädetyn, tietoliikenteen yhdenvertaista ja syrjimätöntä kohtelua koskevan yleisen velvoitteen mukaisia, ja että Telenorin oli lopetettava ne.

Fővárosi Törvényszék (Budapestin alioikeus, Unkari), jossa Telenor nosti kaksi kannetta, päätti pyytää unionin tuomioistuimelta ennakkoratkaisua siitä, miten on tulkittava ja sovellettava asetuksen 2015/2120 3 artiklan 1 ja 2 kohtaa, joissa taataan internetyhteyspalvelujen loppukäyttäjille tietyt oikeudet(2) ja kielletään tällaisten palvelujen tarjoajia ottamasta käyttöön sopimuksia tai kaupallisia käytäntöjä, joilla rajoitetaan näiden oikeuksien käyttöä, ja saman 3 artiklan 3 kohtaa, jossa säädetään yleisestä velvollisuudesta kohdella tietoliikennettä yhdenvertaisesti ja syrjimättömästi.

Unionin tuomioistuin tulkitsi suuren jaoston 15.9.2020 antamassa tuomiossa ensimmäistä kertaa asetusta 2015/2120, jossa vahvistetaan internetin avoimuuden keskeinen periaate (verkkoneutraliteetti).

Ensinnäkin unionin tuomioistuin huomautti asetuksen 2015/2120 3 artiklan 2 kohdan, luettuna yhdessä kyseisen asetuksen 3 artiklan 1 kohdan kanssa, tulkinnasta, että jälkimmäisessä säännöksessä säädetään, että internetyhteyspalvelujen loppukäyttäjät voivat käyttää niille siinä taattuja oikeuksia ”internetyhteyspalvelunsa kautta”, ja että ensiksi mainitussa säännöksessä edellytetään, että tällainen palvelu ei merkitse näiden oikeuksien käytön rajoittamista. Lisäksi mainitun asetuksen 3 artiklan 2 kohdasta ilmenee, että kansallisten sääntelyviranomaisten on arvioitava tietyn internetyhteyspalvelujen tarjoajan palveluja mainitun vaatimuksen kannalta(3) ja toimivaltaisten kansallisten tuomioistuinten valvonnassa ottaen huomioon sekä kyseisen palveluntarjoajan loppukäyttäjien kanssa tekemät sopimukset että kyseisen tarjoajan toteuttamat kaupalliset menettelyt.

Tässä yhteydessä unionin tuomioistuin täsmensi yleisesti asetukseen 2015/2120 sisältyvien käsitteiden ”sopimukset”, ”kaupalliset menettelyt” ja ”loppukäyttäjät”(4) merkitystä ja katsoi, että sellaisten sopimusten tekeminen, joilla tietyt asiakkaat tilaavat palvelupaketteja, joissa yhdistetään ”nollatariffin” soveltaminen ja muiden kuin tämän ”nollatariffin” piiriin kuuluvien palvelujen ja sovellusten käyttöön kohdistettavat liikenteen estämistä tai hidastamista koskevat toimenpiteet, on omiaan rajoittamaan kyseisen asetuksen 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla loppukäyttäjien oikeuksien käyttämistä markkinoiden merkittävällä osalla. Tällaiset palvelupaketit ovat nimittäin omiaan lisäämään etuoikeutettujen sovellusten ja palvelujen käyttöä ja vastaavasti vähentämään muiden käytettävissä olevien sovellusten ja palvelujen käyttöä, kun otetaan huomioon toimenpiteet, joilla kyseinen internetyhteyspalvelujen tarjoaja tekee niiden käyttämisen teknisesti vaikeammaksi tai jopa mahdottomaksi. Mitä suurempi on niiden asiakkaiden lukumäärä, jotka tekevät tällaisia sopimuksia, sitä enemmän näiden sopimusten yhteisvaikutus voi mittakaavansa vuoksi johtaa loppukäyttäjien oikeuksien käytön merkittävään rajoittamiseen tai jopa loukata näiden oikeuksien keskeistä sisältöä.

Toiseksi unionin tuomioistuin totesi asetuksen 2015/2120 3 artiklan 3 kohdan tulkinnasta, että menettelyn toteamiseen yhteensopimattomaksi kyseisen säännöksen kanssa ei edellytetä minkäänlaista arviointia liikenteen estämistä tai hidastamista koskevien toimenpiteiden vaikutuksesta loppukäyttäjien oikeuksien käyttämiseen. Kyseisessä säännöksessä ei nimittäin säädetä tällaisesta vaatimuksesta sen arvioimiseksi, onko siihen sisältyvää tietoliikenteen yhdenvertaista ja syrjimätöntä kohtelua koskevaa yleistä velvoitetta noudatettu. Lisäksi unionin tuomioistuin katsoi, että koska liikenteen hidastamista tai estämistä koskevat toimenpiteet eivät perustu tietoliikenteen tiettyjen luokkien objektiivisesti erilaisiin teknisiin palvelun laatua koskeviin vaatimuksiin vaan kaupallisiin näkökohtiin, näitä toimenpiteitä on pidettävä sellaisinaan mainitun säännöksen vastaisina.

Näin ollen ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen tutkittavaksi saatettujen kaltaiset palvelupaketit ovat yleisesti ottaen omiaan rikkomaan sekä asetuksen 2015/2120 3 artiklan 2 kohtaa että kyseisen artiklan 3 kohtaa, ja on täsmennettävä, että toimivaltaiset kansalliset viranomaiset ja tuomioistuimet voivat tutkia ne ensin jälkimmäisen säännöksen perusteella.


1      Avointa internetyhteyttä koskevista toimenpiteistä ja yleispalvelusta ja käyttäjien oikeuksista sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen alalla annetun direktiivin 2002/22/EY sekä verkkovierailuista yleisissä matkaviestinverkoissa unionin alueella annetun asetuksen (EU) N:o 531/2012 muuttamisesta 25.11.2015 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/2120 (EUVL 2015, L 310, s. 1 ja oikaisu EUVL 2016, L 27, s. 14).


2      Loppukäyttäjien oikeus päästä sovelluksiin, sisältöihin ja palveluihin sekä käyttää niitä, mutta myös oikeus tarjota sovelluksia, sisältöjä ja palveluja sekä käyttää itse valitsemiaan päätelaitteita.


3      Asetuksen 2015/2120 5 artiklan perusteella.


4      Viimeksi mainittu käsite kattaa kaikki luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt, jotka käyttävät tai pyytävät käyttöönsä yleisesti saatavilla olevaa sähköistä viestintäpalvelua. Se kattaa lisäksi sekä luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt, jotka käyttävät tai pyytävät käyttöönsä internetyhteyspalveluja sisältöjen, sovellusten ja palvelujen saamiseksi, että ne, jotka tukeutuvat internetyhteyteen sisältöjen, sovellusten ja palvelujen tarjoamiseksi.