Language of document :

Решение на Съда (голям състав) от 15 септември 2020 г. (преюдициални запитвания от Fővárosi Törvényszék – Унгария) – Telenor Magyarország Zrt./Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke

(Съединени дела C-807/18 и C-39/19)1

(„Преюдициално запитване — Eлектронни съобщителни услуги — Регламент (ЕС) 2015/2120 — Член 3 — Достъп до отворен интернет — Член 3, параграф 1 — Права на крайните потребители — Право на достъп до приложения и услуги, както и право те да бъдат използвани — Право да се предоставят приложения и услуги — Член 3, параграф 2 — Забрана за споразумения и търговски практики, който ограничават упражняването на правата на крайните потребители — Понятия за „споразумения“, „търговски практики“, „крайни потребители“ и „потребители“ — Оценка за наличието на ограничение на упражняването на правата на крайните потребители — Правила — Член 3, параграф 3 — Задължение за еднакво и недискриминационно третиране на трафика — Възможност за прилагане на разумни мерки за управление на трафика — Забрана на мерки за блокиране и забавяне на трафика — Изключения — Търговски практики, които се изразяват в предлагането на пакети, съгласно които се предвижда, че абонираните за тях клиенти заплащат тарифа, която им дава право да използват без ограничения определен обем данни, без от него да се изважда използването на някои специфични приложения и услуги, попадащи в обхвата на „нулева тарифа“, като при изчерпване на този обем данни могат да продължат да използват без ограничения посочените специфични приложения и услуги, докато по отношение на другите приложения и услуги се прилагат мерки за блокиране или забавяне на трафика)

Език на производството: унгарски

Запитваща юрисдикция

Fővárosi Törvényszék

Страни в главното производство

Жалбоподател: Telenor Magyarország Zrt.

Ответник: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke

Диспозитив

Член 3 от Регламент (ЕС) 2015/2120 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 година за определяне на мерки относно достъпа до отворен интернет и за изменение на Директива 2002/22/ЕО относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги и на Регламент (ЕС) № 531/2012 относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза трябва да се тълкува в смисъл, че пакети, които се предлагат от доставчик на услуги за достъп до интернет посредством споразумения, сключени с крайни потребители, съгласно които последните могат да заплащат тарифа, даваща им право да използват без ограничения определен обем данни, без от него да се изважда използването на някои специфични приложения и услуги, попадащи в обхвата на „нулева тарифа“, като при изчерпване на този обем данни могат да продължат да използват без ограничения посочените специфични приложения и услуги, докато по отношение на другите налични приложения и услуги се прилагат мерки за блокиране или забавяне на трафика,

са несъвместими с член 3, параграф 2 във връзка с параграф 1 от посочения член, ако тези пакети, споразумения и мерки за блокиране или забавяне ограничават упражняването на правата на крайните потребители, и

са несъвместими с параграф 3 от посочения член, ако посочените мерки за блокиране или забавяне се основават на търговски съображения.

____________

1 ОВ C 139, 15.4.2019 г.