Language of document :

Euroopa Kohtu (suurkoda) 15. septembri 2020. aasta otsus (Fővárosi Törvényszéki eelotsusetaotlus – Ungari) – Telenor Magyarország Zrt. versus Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke

(liidetud kohtuasjad C-807/18 ja C-39/19)1

(Eelotsusetaotlus – Elektrooniline side – Määrus (EL) 2015/2120 – Artikkel 3 – Juurdepääs avatud internetile – Artikli 3 lõige 1 – Lõppkasutajate õigused – Õigus pääseda ligi rakendustele ja teenustele ning neid kasutada – Õigus pakkuda rakendusi ja teenuseid – Artikli 3 lõige 2 – Selliste lepingute ja kaubandustavade keeld, mis piiravad lõppkasutajate õiguste teostamist – Mõisted „lepingud“, „kaubandustavad“, „lõppkasutajad“ ja „tarbijad“ – Selle hindamine, kas lõppkasutajate õiguste teostamist on piiratud – Üksikasjalikud eeskirjad – Artikli 3 lõige 3 – Andmeliikluse võrdse ja mittediskrimineeriva kohtlemise kohustus – Mõistlike andmeliikluse haldamise meetmete rakendamise võimalus – Andmeliikluse blokeerimise ja aeglustamise meetmete keeld – Erandid – Kaubandustavad, mis seisnevad selliste pakettide pakkumises, millega liituvad kliendid valivad tariifi, mis annab neile õiguse kasutada piiranguteta teatavat andmemahtu, mille hulka ei arvestata „nulltariifi“ alla kuuluvate teatavate konkreetsete rakenduste ja teenuste kasutamist, mida need kliendid saavad pärast andmemahu ärakasutamist piiranguteta edasi kasutada, samas kui muude rakenduste ja teenuste suhtes kohaldatakse andmeliikluse blokeerimise või aeglustamise meetmeid)

Kohtumenetluse keel: ungari

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Fővárosi Törvényszék

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Telenor Magyarország Zrt.

Vastustaja: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke

Resolutsioon

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2015. aasta määruse (EL) 2015/2120, millega nähakse ette avatud internetiühendust käsitlevad meetmed ning millega muudetakse direktiivi 2002/22/EÜ universaalteenuse ning kasutajate õiguste kohta elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste puhul ning määrust (EL) nr 531/2012, mis käsitleb rändlust üldkasutatavates mobiilsidevõrkudes liidu piires, artiklit 3 tuleb tõlgendada nii, et paketid, mida internetiühenduse teenuse osutaja pakub lõppkasutajatega sõlmitud lepingute alusel, mille kohaselt lõppkasutajad võivad valida hinna, mis võimaldab neil kasutada piiranguteta teatavat andmemahtu, ilma et viimase hulka arvestataks „nulltariifi“ alla kuuluvate teatavate konkreetsete rakenduste ja teenuste kasutamist, ja nad saavad pärast selle andmemahu ärakasutamist neid konkreetseid rakendusi ja teenuseid piiranguteta edasi kasutada, samas kui muude rakenduste ja teenuste puhul kohaldatakse andmeliikluse blokeerimise või aeglustamise meetmeid:

on vastuolus selle artikli lõikega 2 koostoimes sama artikli lõikega 1, kuna need paketid, lepingud ja blokeerimise või aeglustamise meetmed piiravad lõppkasutajate õiguste teostamist, ja

on vastuolus selle artikli lõikega 3, kuna need blokeerimise või aeglustamise meetmed põhinevad ärilistel kaalutlustel.

____________

1 ELT C 139, 15.4.2019.