Language of document :

Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 15.9.2020 (ennakkoratkaisupyynnöt, jotka on esittänyt Fővárosi Törvényszék – Unkari) – Telenor Magyarország Zrt. v. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke

(yhdistetyt asiat C-807/18 ja C-39/19)1

(Ennakkoratkaisupyyntö – Sähköinen viestintä – Asetus (EU) 2015/2120 – 3 artikla – Avoin internetyhteys – 3 artiklan 1 kohta – Loppukäyttäjien oikeudet – Oikeus päästä sovelluksiin ja palveluihin ja käyttää niitä – Oikeus tarjota sovelluksia ja palveluja – 3 artiklan 2 kohta – Loppukäyttäjien oikeuksien käyttämistä rajoittavien sopimusten ja kaupallisten käytäntöjen kielto – Käsitteet ”sopimukset”, ”kaupalliset käytännöt”, ”loppukäyttäjät” ja ”kuluttajat” – Loppukäyttäjien oikeuksien käyttöön kohdistuvan rajoituksen olemassaolon arviointi – Yksityiskohtaiset menettelysäännöt – 3 artiklan 3 kohta – Velvollisuus kohdella tietoliikennettä yhdenvertaisesti ja syrjimättömästi – Mahdollisuus soveltaa kohtuullisia liikenteenhallintatoimenpiteitä – Liikenteen estämistä ja hidastamista koskevien toimenpiteiden kielto – Poikkeukset – Kaupalliset käytännöt, jotka muodostuvat sellaisen tarjousyhdistelmän tarjoamisesta, jonka mukaan sen tilaavat asiakkaat ostavat palvelupaketin ja sen nojalla saavat oikeuden käyttää rajoituksetta tietyn datansiirtomäärän, josta ei vähennetä niin sanottuun nollatariffiin kuuluvien tiettyjen sovellusten ja palvelujen käyttöä, ja tämän datansiirtomäärän käyttämisen jälkeen asiakkaat voivat edelleen käyttää näitä tiettyjä sovelluksia ja palveluja rajoituksetta mutta muihin sovelluksiin ja palveluihin sovelletaan liikenteen estämistä tai hidastamista koskevia toimenpiteitä)

Oikeudenkäyntikieli: unkari

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Fővárosi Törvényszék

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Telenor Magyarország Zrt.

Vastaaja: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke

Tuomiolauselma

Avointa internetyhteyttä koskevista toimenpiteistä ja yleispalvelusta ja käyttäjien oikeuksista sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen alalla annetun direktiivin 2002/22/EY sekä verkkovierailuista yleisissä matkaviestinverkoissa unionin alueella annetun asetuksen (EU) N:o 531/2012 muuttamisesta 25.11.2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2120 3 artiklaa on tulkittava siten, että tarjousyhdistelmät, joita internetyhteyspalvelujen tarjoaja toteuttaa loppukäyttäjien kanssa tekemillään sopimuksilla ja joiden ehtojen mukaan loppukäyttäjät voivat ostaa palvelupaketin ja sen nojalla saada oikeuden käyttää rajoituksetta tietyn datansiirtomäärän, josta ei vähennetä niin sanottuun nollatariffiin kuuluvien tiettyjen sovellusten ja palveluiden käyttöä, ja tämän datansiirtomäärän käyttämisen jälkeen loppukäyttäjät voivat edelleen käyttää näitä tiettyjä sovelluksia ja palveluja rajoituksetta mutta muihin käytettävissä oleviin sovelluksiin ja palveluihin sovelletaan liikenteen estämistä tai hidastamista koskevia toimenpiteitä,

ovat yhteensopimattomia tämän artiklan 2 kohdan kanssa, luettuna yhdessä sen 1 kohdan kanssa, koska nämä tarjousyhdistelmät, sopimukset ja estämistä tai hidastamista koskevat toimenpiteet rajoittavat loppukäyttäjien oikeuksien käyttöä, ja

ovat yhteensopimattomia mainitun artiklan 3 kohdan kanssa, koska mainitut estämistä tai hidastamista koskevat toimenpiteet perustuvat kaupallisiin näkökohtiin.

____________

1 EUVL C 139, 15.4.2019.