Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 28. července 2020 Nord Stream 2 AG proti usnesení Tribunálu (osmého senátu) vydanému dne 20. května 2020 ve věci T-526/19, Nord Stream 2 v. Parlament a Rada

(Věc C-348/20 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek: Nord Stream 2 AG (zástupci: L. Van den Hende, advocaat, M. Schonberg, Solicitor, J. Penz-Evren, J. Maly, Rechtsanwälte)

Další účastníci řízení: Evropský parlament a Rada Evropské unie

Návrhová žádání účastníka řízení podávajícího kasační opravný prostředek

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatel“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil usnesení Tribunálu (osmého senátu) ze dne 20. května 2020 ve věci T-526/19, Nord Stream 2 v. Parlament a Rada, zejména body 1, 3, 4 a 6 výroku;

v rozsahu, v němž Soudní dvůr považuje stav řízení za přípustný, zamítl námitku nepřípustnosti, prohlásil žalobu za přípustnou a vrátil věc Tribunálu, aby rozhodl ve věci samé nebo podpůrně, aby prohlásil, že se napadené opatření bezprostředně dotýká navrhovatelky a vrátil věc Tribunálu, aby rozhodl o osobním dotčení, nebo o tom rozhodl spolu s věcí samou; a

uložil Radě a Parlamentu náhradu nákladů řízení vynaložených navrhovatelem včetně nákladů, které vynaložil před Tribunálem.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

V rámci prvního důvodu kasačního opravného prostředku, který je rozdělen na dvě části, navrhovatelka tvrdí, že se Tribunál dopustil nesprávného právního posouzení, když použil požadavek bezprostředního dotčení a konstatoval, že navrhovatelka neměla aktivní legitimaci, pokud jde o její žalobu na neplatnost směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/6921 ze dne 17. dubna 2019 (dále jen „směrnice 2019/692“):

Tribunál se dopustil nesprávného posouzení, když měl za to, že směrnice, včetně směrnice 2019/692, nemůže sama o sobě před přijetím prováděcích opatření nebo před uplynutím lhůty pro provedení do vnitrostátního práva přímo ovlivnit právní situaci provozovatele, což by ve skutečnosti vylučovalo jakoukoli žalobu na zrušení podle čl. 263 čtvrtého pododstavce SFEU.

Tribunál se dopustil nesprávného posouzení při posuzování diskreční pravomoci členského státu zcela obecně, a aniž zkoumal, jaký dopad by mělo jakékoli volné uvážení konkrétně na právní situaci navrhovatelky a ve světle předmětu její žaloby.

V rámci druhého důvodu kasačního opravného prostředku navrhovatelka tvrdí, že se Tribunál dopustil nesprávného právního posouzení při posuzování žádostí Rady o odstranění určitých dokumentů ze spisu a tím, že vyhověl jejím žádostem. Konkrétně se Tribunál pochybil, když provedl své posouzení zcela v rámci nařízení č. 1049/20012 o přístupu veřejnosti k dokumentům, aniž posoudil, zda jsou dotčené dokumenty zjevně relevantní pro řešení sporu. Tribunál se rovněž pochybil, když použil restriktivní rámec stanovený Soudním dvorem za zvláštních a akutních okolností ve věcech Maďarsko v. Komise a Slovinsko v. Chorvatsko3 na jiné situace zásadně odlišné povahy. Konečně se Tribunál dopustil nesprávného právního posouzení, když přikládal významnou váhu existenci samostatného rozhodčího nálezu předloženého navrhovatelkou na základě Smlouvy o energetické chartě, což není pro jeho posouzení v žádném případě relevantní, a to ani na základě nařízení č. 1049/2001.

____________

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/692 ze dne 17. dubna 2019, kterou se mění směrnice 2009/73/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem (Úř. věst. 2019, L 117, s. 1).

2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (Úř. věst. 2001, L 145, s. 43).

3 Usnesení ze dne 14. května 2019, Maďarsko v. Parlament (C-650/18, nezveřejněné, EU:C:2019:438), EU:C:2019:438; rozsudek ze dne 31. ledna 2020, Slovinsko v. Chorvatsko (C-457/18, EU:C:2020:65).