Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Consiglio di Stato (Italia) on esittänyt 20.6.2012 - Cascina Tre Pini s.s. v. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ym.

(Asia C-301/12)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Consiglio di Stato

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Cascina Tre Pini s.s.

Vastapuolet: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ym.

Ennakkoratkaisukysymykset

I    1) Onko direktiivin 92/43/ETY 9 ja 10 artiklan asianmukaisen soveltamisen vastaista, että kansallisessa säännöksessä (vuonna 1997 annetun tasavallan presidentin asetuksen nro 357 3 §:n 4-bis momentti) säädetään alueiden ja autonomisten maakuntien (Regioni e Province autonome) toimivallasta ehdottaa viran puolesta yhteisön tärkeänä pitämien alueiden muuttamista mutta siinä ei säädetä samalla kyseisten viranomaisten toimimisvelvollisuudesta siinä tapauksessa, että yhteisön tärkeinä pitämiin alueisiin sisältyvien maa-alueiden yksityiset omistajat esittävät perustellun pyynnön tämän toimivallan käyttämisestä, edes silloin, kun yksityiset vetoavat alueella tapahtuneeseen ympäristön heikentymiseen?

2) Onko direktiivin 92/43/ETY 9 ja 10 artiklan asianmukaisen soveltamisen vastaista, että kansallisessa säännöksessä (vuonna 1997 annetun tasavallan presidentin asetuksen nro 357 3 §:n 4-bis momentti) säädetään alueiden ja autonomisten maakuntien (Regioni e Province autonome) toimivallasta ehdottaa viran puolesta yhteisön tärkeänä pitämien alueiden muuttamista säännöllisen arvioinnin perusteella mutta siinä ei säädetä arvioinnin täsmällisestä toistumisvälistä (esimerkiksi joka toinen tai joka kolmas vuosi) eikä siitä, että näiltä alueilta ja autonomisilta maakunnilta edellytetyistä arvioinneista olisi ilmoitettava julkisesti kuuluttamalla, jotta niille, joita asia koskee, varataan tilaisuus esittää huomautuksia tai ehdotuksia?

3) Onko direktiivin 92/43/ETY 9 ja 10 artiklan asianmukaisen soveltamisen vastaista, että kansallisessa säännöksessä (vuonna 1997 annetun tasavallan presidentin asetuksen nro 357 3 §:n 4-bis momentti) säädetään alueiden ja autonomisten maakuntien (Regioni e Province autonome) aloiteoikeudesta yhteisön tärkeänä pitämien alueiden muuttamiseksi mutta siinä ei säädetä tällaisesta aloiteoikeudesta niiden ohella valtiolle edes toissijaisesti sen varalta, että alueet ja autonomiset maakunnat laiminlyövät toimenpiteisiin ryhtymisen?

4) Onko direktiivin 92/43/ETY 9 ja 10 artiklan asianmukaisen soveltamisen vastaista, että kansallisessa säännöksessä (vuonna 1997 annetun tasavallan presidentin asetuksen nro 357 3 §:n 4-bis momentti) säädetään alueiden ja autonomisten maakuntien (Regioni e Province autonome) toimivallasta ehdottaa viran puolesta yhteisön tärkeänä pitämien alueiden muuttamista siten, että toimivalta on täysin harkinnanvarainen eikä sidottu edes siinä tapauksessa, että ympäristö on - virallisesti todennetulla tavalla - saastunut tai heikentynyt?

II    Onko direktiivin 92/43/ETY 9 artiklassa tarkoitettua menettelyä, josta kansallinen lainsäätäjä on säätänyt tasavallan presidentin asetuksen nro 357/97 3 §:n 4-bis momentissa, pidettävä menettelynä, jonka päätteeksi on aina toteutettava hallintotoimi, vai menettelynä, jonka lopputulos riippuu vapaasta harkinnasta, kun tässä yhteydessä "menettelyllä, jonka päätteeksi on aina toteutettava hallintotoimi", tarkoitetaan menettelyä, jossa "edellytysten täyttyessä on lähetettävä alueen (Regione) ehdotus ympäristö- ja luonnonsuojeluministeriön välityksellä Euroopan komissiolle" ilman, että asiassa olisi millään tavoin harkittava kysymystä siitä, onko menettely tulkittava menettelyksi, joka voidaan aloittaa vain viran puolesta, vai myös asianosaisen vaatimuksesta?

III    1) Onko yhteisön säännöstö ja erityisesti direktiivi 92/43/ETY esteenä jäsenvaltion lainsäädännölle, jossa velvoitetaan aloittamaan menettely alueen poistamiseksi verkostosta sen sijaan, että toteutettaisiin lisää seuranta- ja suojelutoimia, kun yksityinen oikeussubjekti on ilmoittanut alueen tilan heikentymisestä?

2) Onko yhteisön säännöstö ja erityisesti direktiivi 92/43/ETY esteenä jäsenvaltion lainsäädännölle, jossa velvoitetaan aloittamaan menettely alueen poistamiseksi Natura 2000 -verkostosta pelkästään yksityisten taloudellisten etujen suojelemiseksi?

3) Onko yhteisön säännöstö ja erityisesti direktiivi 92/43/ETY esteenä jäsenvaltion lainsäädännölle, jossa säädetään, että infrastruktuurihankkeiden, jotka ovat yleisen, sosiaalisen ja taloudellisen edun mukaisia ja joiden myös Euroopan unioni on todennut voivan vahingoittaa direktiivin mukaisesti tunnustettua luontotyyppiä, yhteydessä on aloitettava menettely alueen poistamiseksi verkostosta sen sijaan, että toteutettaisiin korvaavia toimenpiteitä Natura 2000 -verkoston yleisen kokonaisuuden säilyttämiseksi yhtenäisenä?

4) Onko yhteisön säännöstö ja erityisesti direktiivi 92/43/ETY esteenä jäsenvaltion lainsäädännölle, jossa yksittäisten maanomistajien taloudellisille eduille annetaan luontotyyppejä koskevissa asioissa sellainen merkitys, että heillä on oikeus saada kansalliselta tuomioistuimelta päätös, jonka mukaan alueen rajoja on muutettava?

5) Onko yhteisön säännöstö ja erityisesti direktiivi 92/43/ETY esteenä jäsenvaltion lainsäädännölle, jossa säädetään alueen poistamisesta verkostosta sellaisen heikentymisen vuoksi, joka ei ole luonnollinen vaan ihmisen aiheuttama?

____________

1 - EUVL 206, s. 7.