Language of document : ECLI:EU:C:2014:214

Věc C‑301/12

Cascina Tre Pini Ss

v.

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare a další

(žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Consiglio di Stato)

„Řízení o předběžné otázce – Životní prostředí – Ochrana přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin – Směrnice 92/43/EHS – Lokality významné pro Společenství – Přezkum statusu takové lokality v případě, že došlo ke znečištění nebo zhoršení životního prostředí – Vnitrostátní právní úprava, která nestanoví možnost, aby dotyčné osoby o takový přezkum požádaly – Přiznání diskreční pravomoci vnitrostátním orgánům k tomu, aby z vlastního podnětu zahájily řízení o přezkumu uvedeného statusu“

Shrnutí – rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 3. dubna 2014

1.        Životní prostředí – Ochrana přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin – Směrnice 92/43 – Lokality významné pro Společenství – Zrušení klasifikace lokality zapsané na seznam dotyčných lokalit – Žádost vlastníka pozemku zahrnutého do této lokality – Povinnost příslušných vnitrostátních orgánů navrhnout Komisi zrušení klasifikace uvedené lokality – Podmínky

(Směrnice Rady 92/43, čl. 4, 6, odst. 2 až 4, 9 a 11)

2.        Životní prostředí – Ochrana přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin – Směrnice 92/43 – Lokality významné pro Společenství – Pravomoc navrhnout úpravu seznamu dotyčných lokalit – Vnitrostátní právní úprava přiznávající uvedenou pravomoc výlučně územně-samosprávným celkům – Přípustnost – Podmínka

(Článek 288 třetí pododstavec SFEU; Směrnice Rady 92/43, čl. 4 odst. 1, 9 a 11)

3.        Předběžné otázky – Pravomoc Soudního dvora – Meze – Otázky mající vzhledem k předmětu sporu v původním řízení abstraktní a ryze hypotetickou povahu – Nepřípustnost

(Článek 267 SFEU)

1.        Článek 4 odst. 1 a články 9 a 11 směrnice o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin musí být vykládány v tom smyslu, že příslušné orgány členského státu jsou povinny Evropské komisi navrhnout zrušení klasifikace lokality zapsané na seznam lokalit významných pro Společenství, pokud těmto orgánům byla předložena žádost vlastníka pozemku zahrnutého do této lokality, který tvrdí, že došlo ke znehodnocení životního prostředí této lokality, jestliže je tato žádost založena na skutečnosti, že navzdory dodržení ustanovení čl. 6 odst. 2 až 4 této směrnice ve znění pozdějších změn již uvedená lokalita s konečnou platností nemůže přispět k ochraně přirozených stanovišť, jakož i volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, nebo k vytvoření sítě Natura 2000.

Pokud totiž lokalita zapsaná na seznam lokalit významných pro Společenství s konečnou platností nemůže přispívat k plnění cílů směrnice 92/43, a tudíž již není důvodné, aby se na tuto lokalitu dále vztahovaly požadavky stanovené touto směrnicí, dotyčný členský stát je povinen navrhnout Komisi zrušení klasifikace uvedené lokality. Tato povinnost je tím spíše závazná, pokud tato lokalita zahrnuje pozemek, který patří vlastníku, jenž je ve výkonu vlastnického práva omezen z důvodu tohoto zápisu, jelikož by zachování omezení užívání mohlo za takových okolností vést k porušení tohoto vlastnického práva.

Jakékoliv znehodnocení lokality zapsané na seznam lokalit významných pro Společenství však neodůvodňuje zrušení její klasifikace. Příslušné vnitrostátní orgány jsou totiž povinny navrhnout zrušení klasifikace lokality pouze tehdy, pokud tato lokalita navzdory dodržení povinností stanovených směrnicí 92/43 nenávratně nemůže naplňovat cíle uvedené směrnice.

(viz body 28, 29, 31, 35, 36, 1)

2.        Článek 4 odst. 1 a články 9 a 11 směrnice o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin musí být vykládány v tom smyslu, že nebrání vnitrostátní právní úpravě, která přiznává pravomoc navrhnout úpravu seznamu lokalit významných pro Společenství výlučně územně samosprávným celkům, a nikoliv – alespoň podpůrně, pro případ nečinnosti těchto územně samosprávných celků – státu v rozsahu, v němž takové přiznání pravomocí zaručuje řádné uplatňování ustanovení uvedené směrnice.

Při neexistenci úpravy podrobností přiznávání pravomoci navrhnout ve vnitrostátním právu úpravu seznamu lokalit významných pro Společenství ve směrnici 92/43, unijní právo a konkrétněji čl. 288 třetí pododstavec SFEU totiž vyžaduje pouze to, aby provedení této směrnice do vnitrostátního práva, včetně určení příslušných vnitrostátních orgánů majících za povinnost splnění povinností uvedené směrnice, skutečně zajišťovalo plné uplatnění této směrnice dostatečně jasným a přesným způsobem.

(viz body 39–41, 44, výrok 2)

3.        Viz znění rozhodnutí.

(viz body 45–48)