Language of document : ECLI:EU:F:2010:128

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS (ensimmäinen jaosto)

26 päivänä lokakuuta 2010

Asia F-3/10

AB

vastaan

Euroopan komissio

Henkilöstö – Sopimussuhteiset toimihenkilöt – Määräaikaisen työsopimuksen uudistamatta jättäminen – Myöhään tehty valitus – Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen

Aihe: SEUT 270 artiklaan, jota sovelletaan Euratomin perustamissopimukseen sen 106 a artiklan nojalla, perustuva kanne, jossa kantaja vaatii virkamiestuomioistuinta pääasiallisesti kumoamaan komission päätöksen, jolla jätettiin uudistamatta hänen sopimussuhteisen toimihenkilön työsopimuksensa.

Ratkaisu: Kanne jätetään tutkimatta, koska sen tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat. Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Tiivistelmä

1.      Virkamiehet – Kanne – Valituksen hylkäämispäätöksestä nostettu kanne – Tutkittavaksi ottaminen

(Henkilöstösääntöjen 90 ja 91 artikla; muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 117 artikla)

2.      Virkamiehet – Kanne – Tutkittavaksi ottamisen edellytykset – Kannetta edeltävän hallinnollisen menettelyn sääntöjenmukainen kulku

(Henkilöstösääntöjen 90 ja 91 artikla; muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 117 artikla)

1.      Hallinnollisen valituksen hylkäämistä koskevan päätöksen kumoamisesta esitetystä vaatimuksesta seuraa, että unionin tuomioistuinten käsiteltäväksi tulee asianomaiselle vastainen päätös, josta kyseinen hallinnollinen valitus tehtiin.

(ks. 23 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: asia 293/87, Andersen ym. v. parlamentti. tuomio 17.1.1989 (Kok., s. 23, 8 kohta)

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑310/02, Theodorakis v. neuvosto, 23.3.2004 (Kok. H., s. I‑A‑95 ja II‑427, 19 kohta) ja asia T‑80/04, Castets v. komissio, 9.6.2005 (Kok. H., s. I‑A‑161 ja II‑729, 15 kohta)

2.      Henkilöstösääntöjen 90 ja 91 artiklassa, joita sovelletaan analogisesti sopimussuhteisiin toimihenkilöihin muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 117 artiklan nojalla, asetetaan virkamiehen toimielintään vastaan nostaman kanteen tutkittavaksi ottaminen edellytykseksi, että näissä artikloissa käyttöön otettu edeltävä hallinnollinen menettely on sujunut sääntöjenmukaisesti.

(ks. 24 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: asia 16/86, P v. TSK, 4.6.1987 (Kok., s. 2409, 6 kohta)

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑34/91, Whitehead v. komissio, 11.5.1992 (Kok., s. II‑1723, 18 kohta)