Language of document : ECLI:EU:F:2010:128

PERSONALDOMSTOLENS BESLUT

(första avdelningen)

den 26 oktober 2010

Mål F-3/10

AB

mot

Europeiska kommissionen

”Personalmål – Kontraktsanställda – Ingen förlängning av ett tidsbegränsat avtal – Klagomål som inkommit för sent – Uppenbart att talan ska avvisas”

Saken: Talan enligt artikel 270 FEUF, vilken är tillämplig på Euratomfördraget enligt artikel 106a i sistnämnda fördrag, med yrkande, i första hand, om ogiltigförklaring av kommissionens beslut att inte förnya sökandens kontrakt som kontraktsanställd.

Avgörande: Talan avvisas. Sökanden ska ersätta rättegångskostnaderna.

Sammanfattning

1.      Tjänstemän – Talan – Talan mot beslut om avslag på ett klagomål – Upptagande till sakprövning

(Tjänsteföreskrifterna, artiklarna 90 och 91; anställningsvillkoren för övriga anställda, artikel 117).

2.      Tjänstemän – Talan – Sakprövningsförutsättningar – Det föregående administrativa förfarandet har genomförts på ett korrekt sätt

(Tjänsteföreskrifterna, artiklarna 90 och 91; anställningsvillkoren för övriga anställda, artikel 117).

1.      En talan om ogiltigförklaring av ett beslut om avslag på ett klagomål medför att gemenskapsdomstolen har att pröva den rättsakt som går sökanden emot och som klagomålet avser.

(se punkt 23)

Hänvisning till

Domstolen: 17 januari 1989, Vainker mot parlamentet, 293/87, REG 1989, s. 23

Förstainstansrätten: 23 mars 2004, Theodorakis mot rådet, T‑310/02, REGP 2004, s. I‑A‑95 och II‑427, punkt 19; 9 juni 2005, Castets mot kommissionen, T‑80/04, REGP 2005, s. I‑A‑161 och II‑729, punkt 15

2.      Enligt artiklarna 90 och 91 i tjänsteföreskrifterna, vilka är analogt tillämpliga på kontraktsanställda enligt artikel 117 i anställningsvillkoren för övriga anställda, är upptagandet till prövning av en talan som väckts av en tjänsteman mot den institution som denne tillhör villkorat av att det föregående administrativa förfarandet, vilket föreskrivs i dessa bestämmelser, har genomförts på ett korrekt sätt.

(se punkt 24)

Hänvisning till

Domstolen: 4 juni 1987, P mot ESK, 16/86, REG 1987, s. 2409, punkt 6

Förstainstansrätten: 11 maj 1992, Whitehead mot kommissionen, T‑34/91, REG 1992, s. II‑1723, punkt 18