Language of document :

Жалба, подадена на 19 януари 2010 г. - Clarke/СХВП

(Дело F-5/10)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Nicole Clarke (Аликанте, Испания) (представител: H. Tettenborn, Rechtsanwalt)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

Предмет на производството

От една страна, да се обяви за недействителна клаузата в договора на жалбоподателя, която предвижда автоматично прекратяване на трудовия договор в случай, че жалбоподателят не е включен в списъка на резервите на предвиден за нуждите на СХВП външен конкурс, а от друга страна, да се обяви, че конкурси OHMI/AD/01/07, OHMI/AD/02/07, OHMI/AST/01/07 и OHMI/AST/02/02 не произвеждат последици върху договора на жалбоподателя. Освен това, жалбоподателят иска де му бъде присъдено обезщетение за вреди.

Искания на жалбоподателя

Съдът на публичната служба да отмени писмото на СХВП от 12 март 2009 г. и съдържащото се в него решение на СХВП, съгласно което трудовоправното отношение на жалбоподателя се прекратява с 8-месечен срок на предизвестие, считано от 16 март 2009 г., като установи съществуващо трудово правоотношение на жалбоподателя със СХВП. Жалбоподателят иска, доколкото Съдът на публичната служба прецени за необходимо, да бъдат отменени допълнителните писма на СХВП от 3 август 2009 г. (спиране на срока за 3 месеца) и от 9 октомври 2009 г. (отхвърляне на жалбата), които според жалбоподателя имат акцесорно значение.

Съдът на публичната служба да отмени клаузата за разваляне в член 5 от трудовия договор между жалбоподателя и СХВП или да я обяви за недействителна, а при условията на евентуалност,

да обяви, че и в бъдеще прекратяването на трудовия договор на жалбоподателя не може да се основава на клаузата за разваляне в трудовия договор,

при условията на евентуалност, да установи, че посочените в писмото на СХВП от 12 март 2009 г. конкурси не са могли да предизвикат неблагоприятните последици на клаузата за разваляне.

Съдът на публичната служба да осъди СХВП да изплати на жалбоподателя обезщетение в подходящ размер за произтеклите от посочените в точка 1 от жалбата изявления нематериални вреди, определен по справедливост от Съда на публичната служба.

В случай, че практически вече дейността на жалбоподателя към момента на произнасяне на решението на Съда на публичната служба е прекратена и/или поради неправомерното поведение на СХВП е прекратено изплащането на дължимото от СХВП на жалбоподателя възнаграждение въпреки съществуващото трудово правоотношение:

Съдът на публичната служба да осъди СХВП, като установи задължението на СХВП съгласно досегашните условия да продължи трудовоправното отношение с жалбоподателя и да го възстанови на служба, да поправи възникналите за жалбоподателя материални вреди, по-специално като изплати всички евентуално неизплатени възнаграждения, и всички други причинени с противоправнотото поведение на СХВП разходи (след приспадане на полученото обезщетение на безработица).

При условията на евентуалност, ако поради основания от правно или фактическо естество в настоящия случай не се стигне до възстановяване на жалбоподателя на служба и/или до продължаване на трудовото правоотношение с него при досегашните условия, да се осъди СХВП да изплати на жалбоподателя за материалните вреди, възникнали вследствие на незаконното прекратяване на трудовата дейност, обезщетение в размер на разликата между действителния доход и дохода, който трябваше да се очаква, в сравнение с дохода, който жалбоподателят щеше да получи, ако договорът продължаваше да действа, като се вземат предвид подлежащите на изплащане пенсионни и други права.

Съдът на публичната служба да осъди СХВП да заплати съдебните разноски.

____________