Language of document :

Жалба, подадена на 18 януари 2010 г. - Nastvogel/Съвет

(Дело F-4/10)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Christiana Nastvogel (Брюксел, Белгия) (представители: S. Orlandi, A. Coolen, H.-N. Louis, E. Marchal, avocats)

Ответник: Съвет на Европейския съюз

Предмет и описание на спора

Отмяна на решението, с което се приема атестационния доклад за жалбоподателя за периода 1 юли 2006 г.-31 декември 2007 г.

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението, с което се приема атестационния доклад за жалбоподателя за периода 1 юли 2006 г.-31 декември 2007 г.,

да се осъди Съветът на Европейския съюз да заплати съдебните разноски.

____________