Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Violencia sobre la mujer único de Terrassa (Španělsko) dne 18. listopadu 2015 – María Assumpció Martínez Roges v. José Antonio García Sánchez

(Věc C-609/15)

Jednací jazyk: španělština

Předkládající soud

Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Violencia sobre la mujer único de Terrassa

Účastníci původního řízení

Navrhovatelka: María Assumpció Martínez Roges

Odpůrce: José Antonio García Sánchez

Předběžné otázky

Odporují články 34 a 35 zákona 1/2000 článku 6 odst. 1 a čl. 7 odst. 2 směrnice 93/13/EHS1 a čl. 6 odst. 1 písm. d) a článkům 11 a 12 směrnice 2005/29/ES2 v tom, že vylučují kontrolu případných zneužívajících klauzulí nebo nekalých obchodních praktik, jež obsahují smlouvy uzavřené mezi advokáty a fyzickými osobami, které jednají pro účely, které nespadají do rámce jejich obchodní nebo výrobní činnosti nebo povolání, z úřední povinnosti?

Odporují články 34 a 35 zákona 1/2000 článku 6 odst. 1, čl. 7 odst. 2 a [bodu 1 písm. q) přílohy] směrnice 93/13/EHS v tom, že při rozhodování sporu vylučují ve správním „řízení o zaplacení odměny“ provádění důkazů?

____________

1 Směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách [zneužívajících klauzulích] ve spotřebitelských smlouvách (Úř. věst. L 95, s. 29)

2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES ze dne 11. května 2005 o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu a o změně směrnice Rady 84/450/EHS, směrnic Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 (směrnice o nekalých obchodních praktikách) (Úř. věst. L 149, s. 2)