Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Letrado de la Administración de Justicia, Titular de la Secretaría del Juzgado de Violencia sobre la mujer único de Terrassa (Spanien) den 18. november 2015 – María Assumpció Martínez Roges mod José Antonio García Sánchez

(Sag C-609/15)

Processprog: spansk

Den forelæggende ret

Letrado de la Administración de Justicia, Titular de la Secretaría del Juzgado de Violencia sobre la mujer único de Terrassa

Parter i hovedsagen

Sagsøger: María Assumpció Martínez Roges

Sagsøgt: José Antonio García Sánchez

Præjudicielle spørgsmål

Er artikel 34 og 35 i lov nr. 1/2000 i strid med artikel 6, stk. 1, og 7, stk. 2, i direktiv 93/13/EØF 1 og med artikel 6, stk. 1, litra d), artikel 11 og 12 i direktiv 2005/29/EF 2 , for så vidt som de forbyder enhver undersøgelse ex officio af om de aftaler, der er indgået mellem advokater og fysiske personer, der handler uden for deres profession, indeholder urimelige kontraktvilkår eller er udtryk for en illoyal handelspraksis?

Er artikel 34 og 35 i lov nr. 1/2000 i strid med artikel 6, stk. 1, og 7, stk. 2, og stk. 1, litra q), i bilaget til] i direktiv 93/13/EØF, for så vidt som de forhindrer bevisførelse under den administrative procedure »jura de cuentas« (søgsmål vedrørende inddrivelse af skyldige salærer) i forbindelse med afgørelsen af sagen?

____________

1 Rådets direktiv 93/13/EØF af 5.4.1993 om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler (EFT L 95, s. 29).

2 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/29/EF af 11.5.2005 om virksomheders urimelige handelspraksis over for forbrugerne på det indre marked og om ændring af Rådets direktiv 84/450/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF, 98/27/EF og 2002/65/EF og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2006/2004 (direktivet om urimelig handelspraksis) (EUT L 149, s. 2).