Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Violencia sobre la mujer único de Terrasa (Hispaania) 18. novembril 2015 – María Assumpció Martínez Roges versus José Antonio García Sánchez

(kohtuasi C-609/15)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Violencia sobre la mujer único de Terrassa

Põhikohtuasja pooled

Hageja: María Assumpció Martínez Roges

Kostja: José Antonio García Sánchez

Eelotsuse küsimused

Kas seaduse 1/2000 (tsiviilkohtumenetluse seadus) artiklid 34 ja 35, mis keelavad omal algatusel kontrollida, kas advokaadi ja sellise füüsilise isiku vahel, kes toimib eesmärkidel, mis ei ole seotud tema kaubandus-, majandus- ega kutsetegevusega, sõlmitud lepingud sisaldavad ebaõiglaseid tingimusi või ebaausaid kaubandustavasid, on vastuolus direktiivi 93/13/EMÜ1 artikli 6 lõikega 1 ja artikli 7 lõikega 2 ning direktiivi 2005/29/EÜ2 artikli 6 lõike 1 punktiga d ja artiklitega 11 ja 12?

Kas seaduse 1/2000 artiklid 34 ja 35, mis ei võimalda maksmata tasu nõuete (jura de cuentas) haldusmenetluses tõendeid esitada, et vaidlust lahendada, on vastuolus direktiivi 93/13/EMÜ artikli 6 lõikega 1, artikli 7 lõikega 2 ja lisa punkti 1 alapunktiga q?

____________

1     Nõukogu 5. aprilli 1993. aasta direktiiv 93/13/EMÜ ebaõiglaste tingimuste kohta tarbijalepingutes (EÜT L 95, lk 29; ELT eriväljaanne 15/02, lk 288).

2     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 2005. aasta direktiiv 2005/29/EÜ, mis käsitleb ettevõtja ja tarbija vaheliste tehingutega seotud ebaausaid kaubandustavasid siseturul ning millega muudetakse nõukogu direktiivi 84/450/EMÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 97/7/EÜ, 98/27/EÜ ja 2002/65/EÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 2006/2004 (ebaausate kaubandustavade direktiiv) (ELT L 149, lk 22).