Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Letrado de la Administración de Justicia, Titular de la Secretaría del Juzgado de Violencia sobre la mujer único de Terrassa (Hiszpania) w dniu 18 listopada 2015 r. – María Assumpció Martínez Roges / José Antonio García Sánchez

(Sprawa C-609/15)

Język postępowania: hiszpański

Sąd odsyłający

Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Violencia sobre la mujer único de Terrassa.

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: María Assumpció Martínez Roges.

Strona pozwana: José Antonio García Sánchez.

Pytania prejudycjalne

Czy art. 34 i 35 Ley 1/2000 są sprzeczne z art. 6 ust. 1 i art. 7.2 dyrektywy 93/13/EWG,1 i art. 6 ust. 1 lit. d) i art. 11 i 12 dyrektywy 2005/29/WE2 ponieważ wykluczają one kontrolę z urzędu ewentualnych nieuczciwych warunków lub nieuczciwych praktyk handlowych zawartych w umowach podpisanych pomiędzy adwokatami a osobami fizycznymi, działającymi w celach niezwiązanych z ich działalnością gospodarczą?

Czy art. 34 i 35 Ley 1/2000 są sprzeczne z art. 6 ust. 1, art. 7 ust. 2 i pkt 1 lit. q) załącznika 3 do dyrektywy 93/13/EWG, ponieważ uniemożliwiają one w praktyce przeprowadzenie dowodu w postępowaniu administracyjnym w sprawie roszczenia o zapłatę wynagrodzenia pełnomocników sądowych („jura de cuentas”) w celu rozstrzygnięcia sporu?

____________

1 Dyrektywa Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich (Dz.U. L 95, s. 29).

2 Dyrektywa 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. dotycząca nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym oraz zmieniająca dyrektywę Rady 84/450/EWG, dyrektywy 97/7/WE, 98/27/WE i 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady („Dyrektywa o nieuczciwych praktykach handlowych” (Dz.U. L 149, s. 2).