Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Violencia sobre la mujer único de Terrassa (Španielsko) 18. novembra 2015 – María Assumpció Martínez Roges/José Antonio García Sánchez

(vec C-609/15)

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Violencia sobre la mujer único de Terrassa

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: María Assumpció Martínez Roges

Žalovaný: José Antonio García Sánchez

Prejudiciálne otázky

Odporujú články 34 a 35 zákona 1/2000 článku 6 ods. 1 a článku 7 ods. 2 smernice 93/13/EHS1 a článku 6 ods. 1 písm. d) a článkom 11 a 12 smernice 2005/29/ES2 tým, že zakazujú ex offo preskúmať prípadné nekalé podmienky alebo nekalé obchodné praktiky obsiahnuté v zmluvách uzavretých medzi advokátmi a fyzickými osobami, ktoré nekonajú s cieľom vzťahujúcim sa k ich obchodom, podnikaniu alebo povolaniu?

Odporujú články 34 a 35 zákona 1/2000 článku 6 ods. 1, článku 7 ods. 2 a [bodu 1 písm. q) prílohy] smernice 93/13/EHS tým, že bránia tomu, aby sa na vyriešenie sporu v správnom konaní o zaplatenie odmeny vykonali dôkazy?

____________

1 Smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách (Ú. v. ES L 95, s. 29; Mim. vyd. 15/002, s. 288)

2 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 84/450/EHS, smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 („smernica o nekalých obchodných praktikách“) (Ú. v. EÚ L 149, s. 22)