Language of document :

Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 2 maja 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Único de Terrassa - Hiszpania) – María Assumpció Martínez Roges / José Antonio García Sánchez

(Sprawa C-609/15)1

Język postępowania: hiszpański

Prezes Trybunału zarządził wykreślenie sprawy.

____________

1 Dz.U. C 38 z 1.2.2016.