Language of document :

Beroep ingesteld op 20 maart 2013 – ZZ e.a. / Commissie

(Zaak F-23/13)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partijen: ZZ e.a. (vertegenwoordigers: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis en E. Marchal, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit waarbij de definitieve berekening van de dienstjaren wordt doorgegeven met het oog op de overdracht van verzoekers’ pensioenrechten aan de pensioenregeling van de Unie, volgens de nieuwe AUB van de artikelen 11 en 12 van bijlage VIII bij het Ambtenarenstatuut

Conclusies van de verzoekende partijen

nietigverklaring van de besluiten tot overdracht van hun vóór de indiensttreding bij de Commissie verworven pensioenrechten;

voor zover nodig, nietigverklaring van de besluiten tot afwijzing van hun klachten, strekkende tot toepassing van de AUB en de actuariële waarden die op het moment van hun verzoek om overdracht van pensioenrechten van kracht waren;

verwijzing van de Commissie in de kosten.