Language of document :

Жалба, подадена на 8 март 2013 г. — ZZ/Комисия

(Дело F-21/13)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представители: Т. Bontinck, S. Greco, avocats)

Ответник: Комисия

Предмет на производството

Отмяна на решението за прехвърляне на пенсионните права на жалбоподателя към пенсионната схема на Съюза въз основа на предложението за изчисление, в което са приложени новите Общи правила за прилагане на членове 11 и 12 от приложение VIII към Правилника за длъжностните лица.

Искания на жалбоподателя

член 9 от Общите правила за прилагане на член 11, параграф 2 от приложение VIII към Правилника за длъжностните лица да бъде обявен за незаконосъобразен;

вследствие на това да са отмени решението на Генералния секретариат на Съвета от 23 май 2012 г., съдържащо предложение до жалбоподателя за прехвърляне на пенсионни права по член 11, параграф 2 от приложение VIII към Правилника въз основа на Общите правила за прилагане от 11.10.2011 г., както е подписано от жалбоподателя на 19 юли 2012 г.;ответникът да бъде осъден да заплати всички съдебни разноски в съответствие с член 87, параграф 1 от Процедурния правилник на Съда на публичната служба.