Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 8 marca 2013 r. – ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-21/13)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci T. Bontinck, S. Greco)

Strona pozwana: Komisja

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji dotyczącej przeniesienia uprawnień emerytalnych skarżącej do systemu emerytalnego Unii na podstawie propozycji wyliczenia, która stanowi zastosowanie nowych ogólnych przepisów wykonawczych do art. 11 i 12 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego urzędników.

Żądania strony skarżącej

uznanie za bezprawny art. 9 ogólnych przepisów wykonawczych do art. 11 § 2 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego;

w rezultacie stwierdzenie nieważności decyzji sekretariatu generalnego Rady z dnia 23 maja 2012 r. ustanawiającej propozycję przeniesienia uprawnień emerytalnych w wykonaniu art. 11 § 2 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego na podstawie ogólnych przepisów wykonawczych z dnia 11 października 2011 r. w odniesieniu do skarżącej, którą to propozycję podpisała ona w dniu 19 lipca 2012 r.;obciążenie Komisji wszystkimi kosztami postępowania zgodnie z art. 87 § 1 regulaminu postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej.