Language of document :

Жалба, подадена на 21 март 2013 г. — ZZ/Комисия

(Дело F-24/13)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представители: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal и D. Abreu Caldas, avocats)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяна на решението за отхвърляне на молбата на жалбоподателя за предоставяне на обезщетение поради извършени от Комисията грешки във връзка с неуспешно проведена процедура по назначение.

Искания на жалбоподателя

да се отменят решенията на органа по назначаването от 5 юни 2012 г. и от 7 декември 2012 г., с които се отхвърля молбата на жалбоподателя за предоставяне на обезщетение;

да се осъди Комисията да възстанови служебното положение на жалбоподателя;

да се осъди Комисията да заплати 14.911,07 EUR, както и пенсионните вноски, считано от м. октомври 2011 г., а също да заплати 2.500 EUR обезщетение за претърпените имуществени и неимуществени вреди, като се вземе предвид съответно увеличаване или намаляване на размера, настъпило в хода на производството, като тези суми бъдат увеличени с лихвите, считано от настъпване на падежа на дължимите суми, при фиксиран от ЕЦБ за основните операции по рефинансиране, увеличен с два процентни пункта;

да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски.