Language of document :

Sag anlagt den 21. marts 2013 – ZZ mod Kommissionen

(Sag F-24/13)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokaterne S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal og D. Abreu Caldas)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af afslaget på sagsøgerens ansøgning om at tildele ham erstatning for de fejl, der blev begået af Kommissionen i forbindelse med en ansættelsesprocedure, som ikke førte til noget resultat

Sagsøgerens påstande

Annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelser af 5. juni 2012 og af 7. december 2012 om afslag på sagsøgerens ansøgning om erstatning.

Kommissionen tilpligtes at genoprette sagsøgerens karriere.

Kommissionen tilpligtes at betale 14 911,07 EUR, ud over betaling af bidrag til pensionsordningen med virkning fra oktober 2011, og at betale 2 500 EUR for den forvoldte økonomiske og ikke-økonomiske skade, med forbehold for en forhøjelse eller nedsættelse under sagen, idet disse beløb tillægges morarenter, der beregnes med virkning fra den dato, hvorpå beløbene forfalder til betaling, og med den rentesats, som Den Europæiske Centralbank har fastsat for de vigtigste refinansieringstransaktioner, forhøjet med 2 procentpoint.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.