Language of document :

21. märtsil 2013 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

(kohtuasi F-24/13)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindajad: advokaadid S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal ja D. Abreu Caldas)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada hageja sellise taotluse rahuldamata jätmine, millega ta palus hüvitada kahju komisjoni vigade eest, mida viimane tegi lõpetamata töölevõtmise menetluse raames.

Hageja nõuded

tühistada ametisse nimetava asutuse 5. juuni 2012 ja 7. detsembri 2012 otsused, millega hageja kahju hüvitamise nõue rahuldamata jäeti;

kohustada komisjoni taastama hageja teenistuskäik;

mõista komisjonilt välja 14 911,07 eurot lisaks pensioniskeemi sissemaksetele alates 2011. aasta oktoobrist ning 2500 eurot tekitatud varalise ja mittevaralise kahju eest, mida võib kohtumenetluse käigus suurendada või vähendada; nendele summade lisandub viivitusintress, mida arvutatakse maksmise kuuluvate summade maksetähtpäevast EKP poolt põhilistele refinantseerimistehingutele kehtestatud määras, mida on suurendatud kahe protsendipunkti võrra;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.