Language of document :

Жалба, подадена на 11 юли 2013 г. — ZZ/Комисия

(Дело F-22/13)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представител: M. Pecyna, lawyer)

Ответник: Комисия

Предмет на производството

Отмяна на решение за отказ за наемане на работа на жалбоподателя, поради това че не отговаря на условията за допускане, посочени в обявление за конкурс EPSO/AD/207/11

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението от 26 септември 2012 г. на отдел B.2 към ГД „Човешки ресурси и сигурност“ на Европейската комисия, с което се отказва наемането на жалбоподателя на работа в Комисията (ESTAT) от списъка с резерви по конкурс EPSO/AD/207/11 и в списъка с резерви по посочения конкурс се добавя коментар, с който службите на Комисията се информират, че жалбоподателят не отговаря на условията за допускане по този конкурс,

да се отмени, ако е необходимо, решението на директора на DG HR.D.2 на Европейската комисия за отхвърляне на жалбата, подадена на 25 февруари 2013 г. от ZZ (№ Rl696/12),

да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски.