Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 26 februari 2016 – McArdle / Commissie

(Zaak F-25/13)1

Procestaal: Frans

De president van de Tweede kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.

____________

1     PB C 156 van 1.6.2013, blz. 55.