Language of document : ECLI:EU:F:2016:192

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
(първи състав)

1 август 2016 година

Дело F‑23/13

Mario Animali и други

срещу

Европейска комисия

„Публична служба — Длъжностни лица — Пенсии — Член 11, параграф 2 от приложение VIII към Правилника за длъжностните лица — Прехвърляне към пенсионната схема на Съюза на пенсионните права, придобити по други пенсионни схеми — Решение за признаване на бонус за осигурителен стаж, прието въз основа на новите общи разпоредби за прилагане на членове 11 и 12 от приложение VIII към Правилника за длъжностните лица — Член 81 от Процедурния правилник — Явно неоснователна жалба“

Предмет:      Жалба на основание член 270 ДФЕС, приложим към Договора за ЕОАЕ по силата на член 106а от последния, с която г‑н Mario Animali, г‑жа Hilke Riemer-Sullivan, г‑н Bo Skovsboell и г‑н Michal Strojwas искат да бъдат отменени решенията на Европейската комисия за признаване на бонус за осигурителен стаж в пенсионната схема на Европейския съюз след прехвърлянето на техните пенсионни права, придобити преди постъпването им на служба в Съюза, а при необходимост — да бъдат отменени и решенията, с които се отхвърлят подадените от тях жалби по административен ред

Решение:      Отхвърля жалбата като явно неоснователна. Всяка страна понася направените от нея съдебни разноски.

Резюме

1.      Актове на институциите — Прилагане във времето — Незабавно прилагане на новата норма към бъдещите последици от положение, възникнало при действието на старата норма — Приемане на нови общи разпоредби за прилагане на членове 11 и 12 от приложение VIII към Правилника — Прилагане по отношение на прехвърляне на придобитите по друга пенсионна схема пенсионни права, поискано преди приемането на новата норма, но осъществено след влизането ѝ в сила — Легитимно нарушаване на придобитите права — Липса

(член 11, параграф 2 от приложение VIII към Правилника за длъжностните лица)

2.      Длъжностни лица — Пенсии — Пенсионни права, придобити преди постъпването на служба за Съюза — Прехвърляне към пенсионната схема на Съюза — Приемане на нови общи разпоредби за прилагане на членове 11 и 12 от приложение VIII към Правилника — Разлика в третирането на длъжностните лица, за които прехвърлянето към пенсионната схема на Съюза на капиталовата стойност на пенсионните права, придобити по друга пенсионна схема, е осъществено съответно преди и след влизането в сила на посочените разпоредби — Нарушение на принципа за равно третиране — Липса

(член 11, параграф 2 от приложение VIII към Правилника за длъжностните лица)

1.      Прилагането на нови общи разпоредби за прилагане на членове 11 и 12 от приложение VIII към Правилника при прехвърляне към пенсионната схема на Съюза на придобити по друга пенсионна схема пенсионни права, което е поискано преди приемането на посочените разпоредби, но е осъществено след влизането им в сила, не противоречи на член 11, параграф 2 от приложение VIII към Правилника.

В това отношение съгласно общопризнат принцип, ако не е предвидено друго, новата норма се прилага незабавно по отношение на положенията, които ще възникнат, както и към бъдещите последици от положенията, които са възникнали при действието на старата норма, но все още не са напълно завършени. Подходът е различен само при положенията, които са възникнали и окончателно завършени при действието на предишната норма и които създават придобити права. Правото се смята за придобито, когато правопораждащият факт е възникнал преди законодателната промяна. Не такъв обаче е случаят с право, чийто правопораждащ факт не се е осъществил при действието на измененото законодателство.

Впрочем, от една страна, член 11, параграф 2 от приложение VIII към Правилника допуска такова незабавно прилагане на новите общи разпоредби за прилагане.

От друга страна, нито съобщаването на длъжностното лице или на служителя, подал(о) заявление за прехвърляне към пенсионната схема на Съюза на придобити по друга пенсионна схема пенсионни права, на предложение за бонус за осигурителен стаж за пенсия, нито пък още по-малко самото подаване на такова заявление, променят правното положение на заинтересованото лице или произвеждат задължително правно действие. Следователно длъжностното лице или служителя няма придобити права, които е възможно да бъдат нарушени с прилагането на новите разпоредби.

Освен това правото на длъжностно лице или служител да му бъде признат бонус за осигурителен стаж възниква в пълен обем едва след като в пенсионната схема на Съюза бъде прехвърлена капиталовата стойност на придобитите от него права по друга схема.

(вж. т. 46—49 и 51)

Позоваване на:

Общ съд — решение от 13 октомври 2015 г., Комисия/Verile и Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, т. 151—154 и цитираната съдебна практика

2.      С приемането на нови общи разпоредби за прилагане на членове 11 и 12 от приложение VIII към Правилника — в резултат на които възниква разлика в третирането на длъжностните лица, за които прехвърлянето към пенсионната схема на Съюза на капиталовата стойност на пенсионните им права, придобити по друга пенсионна схема, е осъществено съответно преди и след влизането в сила на посочените разпоредби — институцията не нарушава принципа на равно третиране, тъй като различното третиране засяга длъжностни лица, които не са от една и съща категория.

Всъщност длъжностните лица, за които прехвърлянето към пенсионната схема на Съюза на капиталовата стойност на пенсионните им права, придобити по друга пенсионна схема, не е осъществено към момента на влизането в сила на новите разпоредби, не са в същото правно положение като длъжностните лица, чиито пенсионни права, придобити преди постъпването им на служба, преди тази дата вече са били прехвърлени под формата на капиталова стойност към пенсионната схема на Съюза и по отношение на които е било взето решение за признаване на бонус за осигурителен стаж за пенсия по последната схема. Първите все още са имали пенсионни права по друга пенсионна схема, докато за втората категория вече е било осъществено прехвърлянето на капитала, довело до погасяване на тези права и до съответно признаване на бонус за осигурителен стаж по пенсионната схема на Съюза.

Впрочем такава разлика в третирането се основава също така на обективен и независещ от волята на съответната институция елемент, а именно бързината, с която съответната външна пенсионна схема обработва заявлението за прехвърляне на въпросния капитал.

(вж. т. 56)

Позоваване на:

Общ съд — решение от 13 октомври 2015 г., Комисия/Verile и Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, т. 177—180