Language of document : ECLI:EU:F:2016:192

UZNESENIE SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU EURÓPSKEJ ÚNIE
(prvá komora)

z 1. augusta 2016

Vec F‑23/13

Mario Animali a iní

proti

Európskej komisii

„Verejná služba – Úradníci – Dôchodky – Článok 11 ods. 2 prílohy VIII služobného poriadku – Prevod práv na dôchodok nadobudnutých podľa iných systémov do systému dôchodkového zabezpečenia Únie – Rozhodnutie o uznaní odpracovaných rokov uplatňujúce nové VVU k článkom 11 a 12 prílohy VIII služobného poriadku – Článok 81 rokovacieho poriadku – Zjavne nedôvodná žaloba“

Predmet:      Žaloba podaná podľa článku 270 ZFEÚ uplatniteľného na Zmluvu o ESAE na základe jej článku 106a, ktorou pán Mario Animali, pani Hilke Riemer‑Sullivan, páni Bo Skovsboell a Michal Strojwas navrhli zrušenie rozhodnutí Európskej komisie o uznaní odpracovaných rokov v systéme dôchodkového zabezpečenia Európskej únie v nadväznosti na prevod ich práv na dôchodok nadobudnutých pred ich nástupom do služieb Únie, ako aj v prípade potreby rozhodnutí o zamietnutí ich sťažností

Rozhodnutie:      Žaloba sa zamieta ako zjavne nedôvodná. Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

Abstrakt

1.      Akty inštitúcií – Časová pôsobnosť – Okamžité uplatnenie nového pravidla na budúce účinky situácie, ktorá vznikla počas účinnosti starého pravidla – Prijatie nových všeobecných vykonávacích ustanovení k článkom 11 a 12 prílohy VIII služobného poriadku – Uplatnenie na prevod nadobudnutých práv na dôchodok požadovaný pred prijatím nového pravidla, ale zrealizovaný po nadobudnutí jeho účinnosti – Porušenie nadobudnutých práv a zásady legitímnej dôvery – Neexistencia

(Služobný poriadok úradníkov, príloha VIII, článok 11 ods. 2)

2.      Úradníci – Dôchodky – Práva na dôchodok nadobudnuté pred nástupom do služby Únie – Prevod do systému Únie – Prijatie nových všeobecných vykonávacích ustanovení k článkom 11 a 12 prílohy VIII služobného poriadku – Rozdielne zaobchádzanie medzi úradníkmi, ktorých kapitál predstavujúci ich práva na dôchodok bol prevedený do systému Únie pred nadobudnutím účinnosti uvedených ustanovení a po nadobudnutí ich účinnosti – Porušenie zásady rovnosti zaobchádzania – Neexistencia

(Služobný poriadok úradníkov, príloha VIII, článok 11 ods. 2)

1.      Uplatnenie nových všeobecných vykonávacích ustanovení k článkom 11 a 12 prílohy VIII služobného poriadku, pokiaľ ide o prevod práv na dôchodok nadobudnutých v rámci iného dôchodkového systému do systému dôchodkového zabezpečenia Únie, požadovaný pred prijatím uvedených ustanovení, ale zrealizovaný po nadobudnutí ich účinnosti, nie je v rozpore s článkom 11 ods. 2 prílohy VIII služobného poriadku.

V tejto súvislosti podľa všeobecne uznávanej zásady platí, že ak nie je stanovené inak, nové pravidlo sa uplatňuje okamžite na situácie, ktoré vzniknú, ako aj na budúce účinky situácií, ktoré vznikli počas účinnosti starého pravidla, ale neboli úplne dokonané. Inak sa bude postupovať len v situáciách, ktoré vznikli a definitívne sa realizovali počas účinnosti predchádzajúceho pravidla, ktoré zakladajú nadobudnuté práva. Právo sa považuje za nadobudnuté, pokiaľ skutočnosť, na základe ktorej právo vzniklo, nastala pred legislatívnou zmenou. Takýmto prípadom však nie je právo, ktorého konštitutívna skutočnosť nenastala počas účinnosti právnej úpravy, ktorá bola zmenená.

Na jednej strane teda článok 11 ods. 2 prílohy VIII služobného poriadku nebráni takémuto okamžitému uplatňovaniu nových všeobecných vykonávacích ustanovení.

Na druhej strane ani oznámenie návrhu na započítanie odpracovaných rokov do dôchodku úradníkovi alebo zamestnancovi, ktorý podal žiadosť o prevod práv na dôchodok nadobudnutých v rámci iného dôchodkového systému do systému dôchodkového zabezpečenia Únie, a tým skôr samotné podanie takejto žiadosti, nemenia právne postavenie dotknutej osoby a nemajú záväzné právne účinky. Úradník alebo zamestnanec teda nemal nadobudnuté práva, ktoré mohli byť porušené uplatnením nových ustanovení.

Okrem toho právo úradníka alebo zamestnanca, aby mu boli uznané odpracované roky je v plnom rozsahu založené až prevodom kapitálu predstavujúceho jeho práva nadobudnuté v inom systéme do systému dôchodkového zabezpečenia Únie.

(pozri body 46 až 49 a 51)

Odkaz:

Všeobecný súd Európskej únie: rozsudok z 13. októbra 2015, Komisia/Verile a Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, body 151 až 154 a citovaná judikatúra

2.      Inštitúcia prijatím nových všeobecných vykonávacích ustanovení k článkom 11 a 12 prílohy VIII služobného poriadku, z ktorých vyplýva rozdielne zaobchádzanie s úradníkmi, ktorých kapitál predstavujúci ich práva na dôchodok nadobudnuté v inom systéme bol prevedený do systému Únie pred nadobudnutím účinnosti uvedených ustanovení a po nadobudnutí ich účinnosti, neporušuje zásadu rovnosti zaobchádzania, keďže rozdielne zaobchádzanie sa týka úradníkov, ktorí nepatria do jednej a tej istej kategórie.

Úradníci, ktorých kapitál predstavujúci ich práva na dôchodok nadobudnuté v inom systéme nebol v čase nadobudnutia účinnosti nových ustanovení prevedený do systému dôchodkového zabezpečenia Únie, sa totiž nenachádzali v rovnakom právnom postavení ako úradníci, ktorých práva na dôchodok nadobudnuté pred nástupom do služieb boli už pred týmto dátumom prevedené formou kapitálu do systému dôchodkového zabezpečenia Únie a voči ktorým už bolo prijaté rozhodnutie o uznaní započítania odpracovaných rokov na účely dôchodkového zabezpečenia v systéme Únie. Prví spomenutí ešte disponovali právami na dôchodok v inom systéme, zatiaľ čo v prípade druhých spomenutých už došlo k prevodu kapitálu, ktorého dôsledkom bol zánik takýchto práv a zodpovedajúce započítanie odpracovaných rokov v systéme dôchodkového zabezpečenia Únie.

Takéto rozdielne zaobchádzanie sa okrem toho zakladá na objektívnej skutočnosti nezávislej od vôle dotknutej inštitúcie, a to na rýchlosti vybavenia danej žiadosti o prevod kapitálu dotknutým externým dôchodkovým systémom .

(pozri bod 56)

Odkaz:

Všeobecný súd Európskej únie: rozsudok 13. októbra 2015, Komisia/Verile a Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, body 177 až 180