Language of document :

2022 m. kovo 15 d. Korkein oikeus (Suomija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Kopiosto r.y. / Telia Finland Oyj

(Byla C-201/22)

Proceso kalba: suomių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Korkein oikeus

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantė: Kopiosto r.y.

Kita apeliacinio proceso šalis: Telia Finland Oyj

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar sutartinių licencijų išdavimo organizacijų, kurios kolektyviai administruoja intelektinės nuosavybės teises, atveju locus standi siekiant apginti šias teises, su kuriuo siejama Direktyvos 2004/481 4 straipsnio c punkte numatyta teisė kreiptis į teismą, reiškia tik bendrąjį procesinį veiksnumą teisiniuose ginčuose ar tam reikia nacionalinės teisės aktuose aiškiai pripažintos teisės savo vardu pareikšti ieškinį ginant atitinkamas teises?

2.    Ar, remiantis Direktyvos 2004/48 4 straipsnio c punktu, frazė „tiesioginis interesas ginti jos atstovaujamų teisių turėtojų autorių teises“ visose valstybėse narėse turi būti aiškinama vienodai, kiek tai susiję su kolektyvinio administravimo organizacijos, kaip ji suprantama pagal Direktyvos 2014/26/ES1 3 straipsnio a punktą, teise savo vardu pareikšti ieškinį dėl autorių teisių pažeidimo, kai:

i)    tai susiję su naudojimu kūrinių, dėl kurių organizacija, kaip sutartinių licencijų išdavimo organizacija pagal Tekijänoikeuslaki (Autorių teisių įstatymas), turi teisę išduoti išplėstines kolektyvines licencijas, leidžiančias licencijos gavėjui taip pat naudoti tos šakos autorių, kurie nėra įgalioję organizacijos administruoti jų teises, kūrinius;

ii)    tai susiję su kūrinių, kurių autoriai pagal sutartį ar įgaliojimą leido organizacijai administruoti jų teises, o autorių teisės nebuvo perleistos organizacijai, naudojimu?

3.    Jei daroma prielaida, kad organizacija, kaip sutartinių licencijų išdavimo organizacija, turi tiesioginį interesą ir teisę savo vardu kreiptis į teismą su ieškiniu: kokią reikšmę, vertinant teisę kreiptis į teismą, prireikus atsižvelgiant į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 17 ir 47 straipsnius, turi tai, kad organizacija, kaip sutartinių licencijų išdavimo organizacija, atstovauja ir autoriams, kurie jos neįgaliojo administruoti jų teisių, ir kad organizacijos teisė pareikšti ieškinį siekiant apginti tokių autorių teises nėra reglamentuota įstatyme?

____________

1 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2004/48/EB dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo (OL L 157, 2004, p. 45; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 2 t., p. 32).

1 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/26/ES dėl kolektyvinio autorių teisių ir gretutinių teisių administravimo ir daugiateritorių licencijų naudoti muzikos kūrinius internete teikimo vidaus rinkoje (OL L 84, 2014, p. 72).