Language of document : ECLI:EU:F:2010:167

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (tretia komora)

z 15. decembra 2010

Vec F‑14/09

Ana Maria Almeida Campos a i.

proti

Rade Európskej únie

„Verejná služba – Úradníci – Povýšenie – Povyšovanie v roku 2008 – Porovnávacie hodnotenie zásluh administrátorov pridelených na pracovné miesta lingvistov a administrátorov pridelených na pracovné miesta so všeobecnými úlohami“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou A. M. A. Campos a štyria ďalší úradníci Rady navrhujú zrušiť jednak rozhodnutia Rady o ich nezapísaní do zoznamu povýšených úradníkov do platovej triedy AD 12 v rámci povyšovania v roku 2008 a jednak rozhodnutia o povýšení do platovej triedy AD12 úradníkov funkčnej skupiny AD pridelených na iné ako lingvistické pracovné miesta

Rozhodnutie: Rozhodnutia, ktorými Rada Európskej únie odmietla povýšiť žalobcov do platovej triedy AD 12 v rámci povyšovania v roku 2008, sa zrušujú. V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta. Rada znáša všetky trovy konania.

Abstrakt

1.      Úradníci – Žaloba – Predchádzajúca administratívna sťažnosť – Zhoda v predmete a dôvode

(Služobný poriadok úradníkov, články 90 a 91)

2.      Úradníci – Povýšenie – Porovnávacie hodnotenie zásluh – Postupy – Voľná úvaha administratívy – Obmedzenia – Dodržiavanie zásady rovnosti zaobchádzania

(Služobný poriadok úradníkov, článok 45 ods. 1; nariadenie Rady č. 723/2004)

1.      Pravidlo zhody medzi sťažnosťou a žalobou je porušené iba vtedy, ak žaloba v súdnom konaní mení predmet sťažnosti alebo jej dôvod, pričom pojem „dôvod“ sa musí vykladať extenzívne. Podľa takéhoto výkladu a v prípade návrhov na zrušenie treba pod „dôvodom sporu“ rozumieť spochybnenie vnútornej zákonnosti napadnutého aktu žalobcom, alebo alternatívne, spochybnenie jeho vonkajšej zákonnosti.

Pokiaľ však žalobcovia vo svojich sťažnostiach spochybnili vnútornú zákonnosť napadnutých aktov v rámci svojich žalôb, je žalobný dôvod smerujúci k spochybneniu vnútornej zákonnosti uvedených aktov tiež prípustný.

(pozri bod 28)

Odkaz:

Súd pre verejnú službu: 1. júla 2010, Mandt/Parlament, F‑45/07, body 119 a 120

2.      Zo znenia článku 45 ods. 1 služobného poriadku výslovne vyplýva, že v rámci povyšovacieho konania je menovací orgán povinný uskutočniť svoju voľbu na základe porovnávacieho hodnotenia zásluh úradníkov prichádzajúcich do úvahy na povýšenie.

Aj keď menovací orgán má širokú mieru voľnej úvahy na vykonanie takého porovnávacieho hodnotenia podľa postupu alebo metódy, ktorú považuje za najvhodnejšiu, táto právomoc je však obmedzená nevyhnutnosťou vykonať uvedené hodnotenie starostlivo a nestranne, v záujme služby a v súlade so zásadou rovnosti zaobchádzania. V praxi sa toto hodnotenie musí vykonať na základe rovnosti a s použitím zdrojov informácií a údajov, ktoré sú porovnateľné.

Okrem toho článok 45 ods. 1 služobného poriadku, ktorý ukladá menovaciemu orgán vykonať porovnávacie hodnotenie zásluh úradníkov prichádzajúcich do úvahy na povýšenie, stanovuje, že také hodnotenie má byť rozšírené na všetkých úradníkov prichádzajúcich do úvahy na povýšenie bez ohľadu na to, aké funkcie vykonávajú. Taká požiadavka je vyjadrením zásady rovnosti zaobchádzania a súčasne zásady práva na služobný postup.

V rámci povyšovacieho konania, ktoré obsahuje dve po sebe nasledujúce etapy, a to najprv prvú etapu pozostávajúcu v predbežnom hodnotení zásluh administrátorov pridelených na lingvistické funkcie a administrátorov na iných funkciách, ktoré uskutočňujú dva odlišné poradné výbory pre povýšenie, a potom druhú etapu, v ktorej menovací orgán vykonáva porovnávacie hodnotenie zásluh administrátorov patriacich do jednej alebo druhej skupiny; prvá etapa povyšovacieho konania, t. j. predbežné hodnotenie zásluh oboch skupín administrátorov dvoma poradnými výbormi pre povýšenie so zreteľom na špecifickosť úloh zverených úradníkom prvej skupiny v porovnaní s úlohami úradníkov druhej skupiny, ktoré je určené iba na to, aby menovací orgán získal informácie o menách úradníkov prichádzajúcich do úvahy na povýšenie, nemôže brániť porovnávaciemu hodnoteniu zásluh uchádzačov v celom rozsahu a naopak prispieva k dodržaniu zásady riadnej správy vecí verejných.

Naopak pokiaľ ide o druhú etapu povyšovacieho konania, t. j. uskutočnenie porovnávacieho hodnotenia zásluh úradníkov prichádzajúcich do úvahy na povýšenie menovacím orgánom, nariadenie Rady č. 723/2004, ktorým sa mení a dopĺňa služobný poriadok a podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov, zrušilo rozlišovanie, ktoré sa predtým uplatňovalo medzi pracovnými miestami, ktoré nemajú jazykovú povahu a boli obsadzované úradníkmi kategórie A až D a pracovnými miestami jazykovej povahy obsadzované úradníkmi patriacimi do kategórie LA, a zaviedlo nové profesionálne zloženie obsahujúce dve funkčné skupiny, a to funkčnú skupinu asistentov (AST) nahradzujúcu predchádzajúce kategórie C a B, a funkčnú skupinu administrátorov (AD), ktorá nahradzuje predchádzajúcu kategóriu A, ako aj jazykovú kategóriu LA. Keďže zámerom normotvorcu bolo zlúčiť do jednej funkčnej skupiny všetkých administrátorov, ktorí vykonávajú jazykové alebo iné úlohy, mal menovací orgán príslušný pre povyšovanie uskutočniť jednotné porovnávacie hodnotenie zásluh všetkých administrátorov prichádzajúcich do úvahy na povýšenie do platovej triedy AD 12.

(pozri body 29 – 31 a 33 – 35)

Odkaz:

Súdny dvor: 1. júla 1976, de Wind/Komisia, 62/75, Zb. s. 1167, bod 17

Súd prvého stupňa: 30. novembra 1993, Tsirimokos/Parlament, T‑76/92, Zb. s. II‑1281, bod 21; 9. apríla 2003, Tejada Fernández/Komisia, T‑134/02, Zb. VS s. I‑A‑125 a II‑609, bod 41; 13. júla 1995, Rasmussen/Komisia, T‑557/93, Zb. VS s. I‑A‑195 a II‑603, body 20 a 21; 19. marca 2003, Tsarnavas/Komisia, T‑188/01 až T‑190/01, Zb. VS s. I‑A‑95 a II‑495, body 98 a 121