Language of document :

Жалба, подадена на 20 февруари 2009 г. - Almeida Campos и др./Съвет

(Дело F-14/09)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: Ana Maria Almeida Campos (Брюксел, Белгия) и други (представители: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, avocats)

Ответник: Съвет на Европейския съюз

Предмет на производството

Отмяна на решенията на органа по назначаването да не се повишат жалбоподателите в степен AD 12 в процедурата за повишаване за 2008 година и доколкото е необходимо на решенията да се повишат в тази степен, в същата процедура за повишаване, длъжностните лица, чиито имена са включени в списъка на повишените, публикуван в съобщение до персонала № 72/08 от 21 април 2008 г.

Искания на жалбоподателите

да се отменят решенията на органа по назначаването да не се повишат жалбоподателите в степен AD 12 в процедурата за повишаване за 2008 година (сесия 2008) и доколкото е необходимо на решенията да се повишат в тази степен, в същата процедура за повишаване, длъжностните лица, чиито имена са включени в списъка на повишените, публикуван в съобщение до персонала № 72/08 от 21 април 2008 г.,

да се осъди Съветът на Европейския съюз да заплати съдебните разноски.

____________