Language of document : ECLI:EU:F:2009:164

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmäinen jaosto)

30 päivänä marraskuuta 2009

Asia F-16/09

Jorge de Britto Patrício-Dias

vastaan

Euroopan yhteisöjen komissio

Henkilöstö – Virkamiehet – Arviointi – Urakehitystä koskeva kertomus – Vuoden 2007 arviointikierros – Henkilöstösääntöjen 43 artiklan rikkominen – Perustelut – Ilmeinen arviointivirhe – Tehokkuuden arviointi osalla viitejaksoa

Aihe: EY 236 ja EA 152 artiklaan perustuva kanne, jolla Jorge de Britto Patrício-Dias vaatii virkamiestuomioistuinta kumoamaan hänen urakehitystään koskevan kertomuksen, joka koskee ajanjaksoa 1.1.2007–31.12.2007 ja 21.11.2008 päivätyn nimittävän viranomaisen päätöksen, jolla hänen edellä mainitusta urakehitystä koskevasta kertomuksesta tekemä valitus on hylätty.

Ratkaisu: Kanne hylätään. Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Tiivistelmä

1.      Virkamiehet – Arviointi – Urakehitystä koskeva kertomus – Arvioinnin alentaminen aiempaan arviointiin nähden – Perusteluvelvollisuus

(Henkilöstösääntöjen 25 ja 43 artikla)

2.      Virkamiehet – Arviointi – Urakehitystä koskeva kertomus – Velvollisuus ulottaa arviointi koko viitejaksoon

(Henkilöstösääntöjen 43 artikla)

1.      Urakehitystä koskevia kertomuksia, jotka eivät ole henkilöstösääntöjen 25 artiklassa tarkoitettuja päätöksiä, sääntelevät henkilöstösääntöjen 43 artiklassa tarkoitetut erityissäännökset. Hallinnolla on velvollisuus perustella kaikki urakehitystä koskevat kertomukset riittävästi ja yksityiskohtaisesti ja antaa asianomaiselle henkilölle mahdollisuus esittää huomautuksia näistä perusteluista. Näiden vaatimusten noudattaminen on sitäkin tärkeämpää silloin, kun arviointi on aiempaa arviointia alempi. Jos arvioinnin lasku on vähäinen, hallinto voi selviytyä perusteluvelvollisuudestaan perustelemalla tämän arvioinnin alenemisen tiiviisti esimerkiksi esittämällä hienoisia eroja asianomaisen henkilön suorittamien tehtävien analyyttisessä arvioinnissa niihin arviointeihin verrattuna, jotka ovat aiemmassa urakehitystä koskevassa kertomuksessa.

(ks. 45 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: asia 122/75, Küster v. parlamentti, 25.11.1976 (Kok., s. 1685, 24 ja 25 kohta)

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑187/01, Mellone v. komissio, 12.6.2002 (Kok. H., s. I‑A‑81 ja II‑389, 27 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen); asia T‑16/03, Ferrer de Moncada v. komissio, 30.9.2004 (Kok. H., s. I‑A‑261 ja II‑1163, 56 kohta) ja asia T‑50/04, Micha v. komissio, 25.10.2005 (Kok. H., s. I‑A‑339 ja II‑1499, 36 kohta)

Virkamiestuomioistuin: asia F‑65/05, Sequeira Wandschneider v. komissio, 13.12.2007 (Kok. H., s. I‑A‑1‑0000 ja II‑A‑1‑0000, 96 kohta) ja asia F‑93/08, N v. parlamentti, 10.11.2009 (Kok. H., s. I‑A‑1‑0000 ja II‑A‑1‑0000, 82 kohta)

2.      Komission antamien henkilöstösääntöjen 43 artiklaa koskevien yleisten täytäntöönpanosääntöjen 1 artiklasta ilmenee, että urakehitystä koskevan kertomuksen, jonka tarkoituksena on arvioida virkamiehen tehokkuutta, pätevyyttä ja käytöstä viran hoidossa, on koskettava koko arviointijaksoa eikä vain sen osaa. Vaikka arvioija olisi tehnyt ilmeisen arviointivirheen arvioidessaan arvioidun virkamiehen tehokkuutta kuitenkin vain osalta arviointijaksoa, tämä virhe voi sellaisenaan johtaa urakehitystä koskevan kertomuksen kumoamiseen vain siinä tapauksessa, että arvioinnin vahvistaja tai arvioinnin tarkastaja ei ole korjannut sitä, koska kummallakin näistä arvioijista on täysi toimivalta.

(ks. 52 ja 56 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑326/01, Lebedef v. komissio, 5.11.2003 (Kok. H., s. I‑A‑273 ja II‑1317, 61 kohta) ja asia T‑43/04, Fardoom ja Reinard v. komissio, 25.10.2005 (Kok. H., s. I‑A‑329 ja II‑1465, 90 kohta)

Virkamiestuomioistuin: asia F‑71/06, Lebedef-Caponi v. komissio, 25.4.2007 (Kok. H., s. I‑A‑1‑0000 ja II‑A‑1‑0000, 48 kohta); asia F‑28/06, Sequeira Wandschneider v. komissio, 13.12.2007 (Kok. H., s. I‑A‑1‑0000 ja II‑A‑1‑0000, 43 ja 48 kohta); asia F‑34/07, Skareby v. komissio, 15.12.2008 (Kok. H., s. I‑A‑1‑0000 ja II‑A‑1‑0000, 58 kohta, valitus vireillä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa, asia T‑91/09 P)