Language of document : ECLI:EU:F:2009:164

SODBA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE

(prvi senat)

z dne 30. novembra 2009

Zadeva F-16/09

Jorge de Britto Patrício-Dias

proti

Komisiji Evropskih skupnosti

„Javni uslužbenci – Uradniki – Ocenjevanje – Karierno ocenjevalno poročilo – Ocenjevalno obdobje 2007 – Kršitev člena 43 Kadrovskih predpisov – Obrazložitev – Očitna napaka pri presoji – Ocena učinkovitosti za del referenčnega obdobja“

Predmet: Tožba, vložena na podlagi členov 236 ES in 152 AE, s katero J. de Britto Patrício-Dias predlaga razglasitev ničnosti svojega kariernega ocenjevalnega poročila za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2007 in odločbe organa, pristojnega za imenovanja, z dne 21. novembra 2008, s katero je bila zavrnjena njegova pritožba zoper zgoraj navedeno karierno ocenjevalno poročilo.

Odločitev: Tožba se zavrne. Tožeči stranki se naloži plačilo stroškov.

Povzetek

1.      Uradniki – Ocenjevanje – Karierno ocenjevalno poročilo – Znižanje ocene glede na prejšnjo oceno – Obveznost obrazložitve

(Kadrovski predpisi za uradnike, člena 25 in 43)

2.      Uradniki – Ocenjevanje – Karierno ocenjevalno poročilo – Obveznost izvedbe ocene za celotno referenčno obdobje

(Kadrovski predpisi za uradnike, člen 43)

1.      Karierna ocenjevalna poročila, ki ne pomenijo odločitev v smislu člena 25 Kadrovskih predpisov, so urejena s posebnimi določbami iz člena 43 Kadrovskih predpisov. Vendar mora uprava zadostno in podrobno obrazložiti vsako karierno ocenjevalno poročilo, tako da lahko zadevna oseba izrazi pripombe na to obrazložitev, pri čemer je upoštevanje teh zahtev še toliko bolj pomembno, kadar se ocena zniža glede na prejšnjo oceno. Kadar je znižanje ocene omejeno, lahko uprava svojo obveznost obrazložitve izpolni tako, da to znižanje utemelji na kratko, na primer z vključitvijo nekaterih podrobnosti v analitične ocene storitev, ki jih je opravila zadevna oseba, glede na ocene iz predhodnega kariernega ocenjevalnega poročila.

(Glej točko 45.)

Napotitev na:

Sodišče: 25. november 1976, Küster proti Parlamentu, 122/75, Recueil, str. 1685, točki 24 in 25;

Sodišče prve stopnje: 12. junij 2002, Mellone proti Komisiji, T‑187/01, RecFP, str. I‑A‑81 in II‑389, točka 27 in navedena sodna praksa; 30. september 2004, Ferrer de Moncada proti Komisiji, T‑16/03, ZOdl. JU, str. I‑A‑261 in II‑1163, točka 56; 25. oktober 2005, Micha proti Komisiji, T‑50/04, ZOdl. JU, str. I‑A‑339 in II‑1499, točka 36;

Sodišče za uslužbence: 13. december 2007, Sequeira Wandschneider proti Komisiji, F‑65/05, še neobjavljena v ZOdl. JU, točka 96; 10. november 2009, N proti Parlamentu, F‑93/08, še neobjavljena v ZOdl. JU, točka 82.

2.      Iz določb člena 1 splošnih določb za izvajanje člena 43 Kadrovskih predpisov, ki jih je sprejela Komisija, izhaja, da se mora karierno ocenjevalno poročilo, katerega namen je oceniti uradnikovo sposobnost, učinkovitost in obnašanje v službi, nanašati na celotno ocenjevalno obdobje, ne samo na del tega obdobja. Vendar ob predpostavki, da je ocenjevalec storil očitno napako s tem, ko je svojo oceno učinkovitosti uradnika omejil na del ocenjevalnega obdobja, bi ta nepravilnost lahko povzročila razglasitev ničnosti kariernega ocenjevalnega poročila samo, če ga ne bi popravil potrjevalec ali ocenjevalec na prvi stopnji, ki sta polnopravna ocenjevalca.

(Glej točki 52 in 56.)

Napotitev na:

Sodišče prve stopnje: 5. november 2003, Lebedef proti Komisiji, T‑326/01, RecFP, str. I‑A‑273 in II‑1317, točka 61; 25. oktober 2005, Fardoom in Reinard proti Komisiji, T‑43/04, ZOdl. JU, str. I‑A‑329 in II‑1465, točka 90;

Sodišče za uslužbence: 25. april 2007, Lebedef-Caponi proti Komisiji, F‑71/06, še neobjavljena v ZOdl. JU, točka 48; 13. december 2007, Sequeira Wandschneider proti Komisiji, F‑28/06, še neobjavljena v ZOdl. JU, točki 43 in 48; 15. december 2008, Skareby proti Komisiji, F‑34/07, še neobjavljena v ZOdl. JU, točka 58, predmet pritožbenega postopka, ki teče pred Sodiščem prve stopnje, zadeva T‑91/09 P.