Language of document : ECLI:EU:F:2010:45

PERSONALDOMSTOLENS DOM

(andra avdelningen)

den 12 maj 2010

Mål F-13/09

Josefina Peláez Jimeno

mot

Europaparlamentet

”Personalmål – Tjänstemän – Föregående klagomål – Tidsfrist för klagomål – Inkommit för sent – Bevis – Före detta tillfälligt anställd – Tillsättning som tjänsteman – Artikel 5.4 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna – Likabehandling”

Saken: Talan som väckts enligt artiklarna 236 EG och 152 EA, genom vilken Josefina Peláez Jimeno har yrkat ogiltigförklaring av dels parlamentets beslut av den 8 februari 2008 att rekrytera henne som provanställd tjänsteman i den del hon enligt detta beslut ska tillsättas i lönegrad AST 1, löneklass 5, dels parlamentets beslut av den 12 november 2008 om avslag på hennes klagomål enligt artikel 90.2 i Europeiska unionens tjänsteföreskrifter.

Domslut:      Talan ogillas. Sökanden ska ersätta samtliga rättegångskostnader.

Sammanfattning

1.      Tjänstemän – Talan – Föregående administrativt klagomål – Tidsfrister – Den tidpunkt då fristen börjar löpa – Bevisbörda

(Tjänsteföreskrifterna, artikel 90.2)

2.      Tjänstemän – Rekrytering – Tillsättning i lönegrad – En ny tjänstestruktur införd genom förordning nr 723/2004 – Övergångsbestämmelser om placering i lönegrad

(Tjänsteföreskrifterna, artikel 31.1; bilaga XIII, artiklarna 5.2, 5.4, 12.3 och 13.1; rådets förordning nr 723/2004)

1.      Det ankommer på den part som åberopar att en frist för att inkomma med klagomål eller för att väcka talan har löpt ut att styrka vilket datum fristen i fråga började löpa. Ett sådant bevis kan inte ersättas med en serie indicier som ger intryck av att en handling har mottagits av sökanden tidigare än vad sökanden har anfört. Om det inte finns någon handling som visar att det angripna beslutet har mottagits gör inte heller den omständigheten att den berörde tjänstemannen är närvarande på sin arbetsplats möjligt att med tillräcklig säkerhet dra slutsatsen att den berörde faktiskt har kunnat få kännedom om nämnda beslut, och en sådan omständighet kan alltså inte jämställas med ett bevis.

(se punkt 24)

Hänvisning till:

Förstainstansrätten: 20 mars 1991, Mérez-Mínguez Casariego mot kommissionen, T‑1/90, REG 1991, s. II‑143, punkt 37; 17 januari 2001, Kraus mot kommissionen, T‑14/99, REGP 2001, s. I‑A‑7 och II‑39, punkt 22; 27 september 2002, Di Pietro mot revisionsrätten, T‑254/01, REGP 2002, s. I‑A‑177 och  II‑929, punkterna 19, 22 och 25–27

Personaldomstolen: 25 april 2007, Lebedef-Caponi mot kommissionen, F‑71/06, REGP 2007, s. I‑A‑1‑115 och II‑A‑1‑629, punkterna 29, 31 och 34

2.      Artikel 5.4 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna avser tillfälligt anställda som finns med ”i förteckningen över sökande som är lämpliga för övergång till en annan kategori” och tillfälligt anställda som finns med ”i förteckningen över dem som har klarat ett internt uttagningsprov”. Även om ett uttagningsprov ”för övergång till en annan kategori” till sin natur också utgör ett internt uttagningsprov, ska den aktuella bestämmelsen tolkas på ett sådant sätt att den ges en ändamålsenlig verkan, genom att i möjligaste mån undvika varje tolkning som leder till slutsatsen att bestämmelsen är överflödig. Lagstiftaren har med orden ”internt uttagningsprov” avsett så kallade uttagningsprov för utnämning till tjänsteman vilka, med hänsyn till samtliga bestämmelser i tjänsteföreskrifterna om tjänstetillträde inom den europeiska offentliga förvaltningen, syftar till att anställda som redan har en viss erfarenhet av institutionen och har visat prov på sin lämplighet att besitta de tjänster som ska tillsättas ska kunna rekryteras som tjänstemän. Denna tolkning stöds av lydelsen av artikel 5.2 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna i vilken det endast hänvisas till tjänstemän som finns med ”i förteckningen över sökande som är lämpliga för övergång till en annan kategori” och inte till tjänstemän som finns med ”i förteckningen över dem som har klarat ett internt uttagningsprov”. Ett sådant omnämnande skulle ha varit omotiverat, eftersom det faktiskt inte finns någon anledning att till tjänstemän utnämna sådana anställda som redan är tjänstemän.

För att artikel 5.4 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna ska vara tillämplig krävs att en övergång äger rum från den ”förra kategorin” till den ”nya kategorin”, antingen efter ett uttagningsprov som leder till att det upprättas en ”förteckning över sökande som är lämpliga för övergång till en annan kategori” eller efter ett internt uttagningsprov för utnämning till tjänsteman, som medfört en sådan övergång till en annan kategori. Lagstiftaren har, i utövandet av sitt stora utrymme för skönsmässig bedömning när det gäller såväl övergångsbestämmelser som kriterier för tjänsteplacering, således avvikit från den allmänna regel om tjänsteplacering för nyrekryterade tjänstemän som slås fast i artikel 31.1 i tjänsteföreskrifterna, såsom den har kompletterats genom artikel 12.3 eller genom artikel 13.1 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna, såvitt avser personer som har klarat proven och som finns med i en förteckning över godkända sökande före den 1 maj 2006 och har rekryterats mellan den 1 maj 2004 och den 30 april 2006 respektive efter den 1 maj 2006, genom att anställda som rekryterats som provanställda tjänstemän som redan har erfarenhet av institutionen och som, efter de uttagningsprov som avses ovan, har visat prov på sin lämplighet att besitta tjänster i en högre kategori förbehålls tjänsteplacering i en annan lönegrad än den som angavs i meddelandet om uttagningsprov.

(se punkterna 40, 41, 46 och 47)

Hänvisning till:

Förstainstansrätten: 6 mars 1997, de Kerros och Kohn-Bergé mot kommissionen, T‑40/96 och T‑55/96, REGP 1997, s. I‑A‑47 och II‑135, punkterna 45 och 46; 12 november 1998, Carrasco Benítez mot kommissionen, T‑294/97, REGP 1998, s. I‑A‑601 och II‑1819, punkt 51