Language of document : ECLI:EU:F:2009:95

BESCHIKKING VAN HET GERECHT VOOR AMBTENARENZAKEN

(Tweede kamer)

10 juli 2009

Zaak F‑15/09

Valentina Hristova

tegen

Commissie van de Europese Gemeenschappen

„Openbare dienst – Vergelijkend onderzoek – Uitvoering van arrest – Ontvankelijkheid”

Betreft: Beroep, ingesteld krachtens artikel 236 EG en artikel 152 EA, waarmee Hristova vraagt om de juiste uitvoeringsmaatregelen te gelasten van het arrest van het Gerecht voor Ambtenarenzaken van 25 november 2008, Hristova/Commissie (F‑50/07, JurAmbt. blz. I‑A‑1‑0000 en II‑A‑1‑0000).

Beslissing: Het beroep wordt kennelijk niet-ontvankelijk verklaard. Verzoekster zal haar eigen kosten dragen.

Samenvatting

Ambtenaren – Beroep – Voorwerp – Bevel aan administratie – Niet-ontvankelijkheid

(Ambtenarenstatuut, art. 91)

De gemeenschapsrechter kan in het kader van een beroep ingesteld krachtens artikel 91 van het Statuut niet zonder inbreuk te maken op de prerogatieven van het administratief gezag beginselverklaringen afleggen of bevelen aan de gemeenschapsinstellingen geven. Als gevolg van dit beginsel is een vordering om de instelling te gelasten de maatregelen te treffen die de uitvoering van een arrest houdende nietigverklaring van een besluit meebrengt, niet-ontvankelijk.

(cf. punt 15)

Referentie:

Gerecht van eerste aanleg: 27 juni 1991, Valverde Mordt/Hof van Justitie, T‑156/89, Jurispr. blz. II‑407, punt 150; 8 juni 1995, P/Commissie, T‑583/93, JurAmbt. blz. I‑A‑137 en II‑433, punten 17 en 18

Gerecht voor ambtenarenzaken: 12 maart 2009, Hambura/Parlement, F‑4/08, JurAmbt. blz. I‑A‑1‑0000 en II‑A‑1‑0000, punt 32