Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2011. gada 8. septembra spriedums – Bovagnet/Komisija

(lieta F-89/10) 1

Civildienests – Ierēdņi – Atalgojums – Ģimenes pabalsti – Pabalsts izglītībai – Mācību maksa – Jēdziens

Tiesvedības valoda franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: François-Carlos Bovagnet (Luksemburga, Luksemburga) (pārstāvis M. Korving, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji D. Martin un B. Eggers)

Priekšmets

Prasība atcelt atbildētājas lēmumu, ar kuru atteikts pilnībā atlīdzināt izdevumus par prasītāja bērnu mācībām

Rezolutīvā daļa:

atcelt Eiropas Komisijas 2009. gada 17. decembra lēmumu tiktāl, ciktāl ar to F.-C. Bovagnet ir atteikts atlīdzināt to izdevumu daļu, kas attiecas uz mācību maksu, ko ir maksājis prasītājs un kas saistīti ar dalību ieguldījumu fondos un tās mācību iestādes darbībā, kuru apmeklē abi prasītāja bērni;

Eiropas Komisija atlīdzina F.-C. Bovagnet starpību starp piešķirtā pabalsta izglītībai summu un to summu, kas izrietētu no minētā pabalsta aprēķina, ieskaitot izdevumus, kas radušies saistībā ar dalību ieguldījumu fondos un tās mācību iestādes darbībā, kuru apmeklē prasītāja bērni, ņemot vēra Eiropas Savienības Civildienesta noteikumu VII pielikuma 3. pantā noteikto augšējo robežu;

Eiropas Komisija atlīdzina visus tiesāšanas izdevumus.

____________

1      OV C 328, 04.12.2010. 61. lpp.