Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 29 września 2010 r. - Florentiny przeciwko Parlamentowi

(Sprawa F-90/10)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Jean-François Florentiny (Strassen, Luksemburg) (przedstawiciele: adwokaci P. Nelissen Grade i G. Leblanc)

Strona pozwana: Parlament Europejski

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji o niewpisaniu skarżącego na listę urzędników awansowanych do grupy zaszeregowania AST6 w ramach postępowania w sprawie awansu za 2009 r.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego z dnia 29 czerwca 2010 r. oddalającej zażalenie skarżącego;

stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego z dnia 24 listopada 2009 r., opublikowanej w dniu 2 grudnia 2009 r., o niewpisaniu skarżącego na listę urzędników awansowanych do grupy zaszeregowania AST6 w ramach postępowania w sprawie awansu za 2009 r.;

wskazanie organowi powołującemu skutków stwierdzenia nieważności zaskarżonych decyzji, a w szczególności zaszeregowania do grupy AST6, oraz mocy wstecznej awansu do grupy AST6 od daty, w której powinien zacząć obowiązywać, czyli od dnia l stycznia 2009 r.;

zasądzenie na rzecz skarżącego 2 000 EUR tytułem naprawienia doznanej przez niego krzywdy;

obciążenie Parlamentu Europejskiego kosztami postępowania.

____________