Language of document :

Преюдициално запитване от Bundesgerichtshof (Германия), постъпило на 16 юли 2019 г. — WV/Landkreis Harburg

(Дело C-540/19)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Bundesgerichtshof

Страни в главното производство

Жалбоподател: WV

Ответник: Landkreis Harburg

Преюдициален въпрос

Може ли публична институция, която е предоставила социално подпомагане съгласно разпоредбите на публичното право на лице, което има право на издръжка, да се позове на компетентността на съда по обичайното местопребиваване на взискателя по член 3, буква б) от Регламент № 4/20091 , когато предявява регресен иск срещу длъжника по гражданскоправното вземане за издръжка, което ѝ е прехвърлено чрез законна цесия на основание на предоставеното социално подпомагане?

____________

1 Регламент (ЕО) № 4/2009 на Съвета от 18 декември 2008 година относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на съдебни решения и сътрудничеството по въпроси, свързани със задължения за издръжка (ОВ L 7, 2009г., стр. 1).