Language of document :

Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 17.9.2020 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Bundesgerichtshof – Saksa) – WV v. Landkreis Harburg

(asia C-540/19)1

(Ennakkoratkaisupyyntö – Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa – Toimivalta elatusvelvoitteita koskevissa asioissa – Asetus (EY) N:o 4/2009 – 3 artiklan b alakohta – Elatusvelkojan asuinpaikan tuomioistuin – Julkisyhteisön, jolle elatusvelkojan oikeudet ovat siirtyneet, esittämä takautumisvaatimus)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Bundesgerichtshof

Pääasian asianosaiset

Valittaja: WV

Vastapuoli: Landkreis Harburg

Tuomiolauselma

Julkisyhteisö, joka esittää takautumisvaatimuksen elatusvelkojalle, jonka oikeudet elatusvelvolliseen nähden ovat siirtyneet sille, elatusapuna maksettujen määrien korvaamiseksi, voi perustellusti vedota toimivallasta, sovellettavasta laista, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta sekä yhteistyöstä elatusvelvoitteita koskevissa asioissa 18.12.2008 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 4/2009 3 artiklan b alakohdassa säädettyyn kyseisen elatusvelkojan asuinpaikan tuomioistuimen toimivaltaan.

____________

1 EUVL C 348, 14.10.2019.